Продължава работата по рехабилитация и реконструкция на улиците „Здравец“ и „Тузлата“ в Берковица.

На този етап, когато климатичните условия позволяват, фирмата изпълнител профилира трасето, довършва монтажа на бордюрите и подготвя основата на улиците за асфалтиране, съобщават от Общината.

В края на месец октомври община Берковица подписа протокола за откриване на строителна площадка за ремонт и рехабилитация на улиците „Здравец“ и „Тузлата“ в гр. Берковица. Тези пътни артерии ще бъдат асфалтирани с включено изграждане и на нови тротоари.

Изпълнител на строително-ремонтните дейности е фирма „Инфракънстракшън“ ЕАД, гр. София. Средствата, предвидени за ремонт на ул. „Тузлата“, са в размер на 125 374,28 лв. без ДДС. За ул. „Здравец“ реконструкцията и рехабилитацията възлизат на стойност 125 651,28 лв. без ДДС.

Ремонтът на двете улици, водещи към кв. Заряница, е етап от изпълнението на големия проект, спечелен от Община Берковица по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г.

 Улиците, които предстои да бъдат ремонтирани в град Берковица, са:

ул. ‚Заряница“, ул. „Райко Даскалов“, ул. „Кестенярска“, ул. „Даме Груев“, ул. „Тимок“, ул. „Мусала“. На територията на село Бързия ще се ремонтират ул. „Артец“ и ул. „Ком“. Стойността на договора е 1 845 496,95 лева /Един милион осемстотин четиридесет и пет хиляди и четиристотин 2614деветдесет лева и 95 ст./ без ДДС или 2 214 596,34 /Два милиона двеста и четиринадесет хиляди и петстотин деветдесет и шест лева и 34 ст./с ДДС.

Дейностите по проекта са: Преасфалтиране на улиците, обект на договора, подмяна на тротоарите на реновираните улици, подмяна на знаците, както и нова пътна маркировка.

Общо по проекта ще се рехабилитират и реконструират 3404 л.м. от общинската улична мрежа, представляващи 21 855 кв. м. площ, както и 3085 кв. м тротоари в двете населени места.