“Почистването” на речните корита в Берковица стигна до Европейската прокуратура.

Причината гражданите на населеното място да търсят помощ именно от Европейската прокуратура

е че според тях Специалицираната прокуратура в България се бави с решението си по казуса с аварийните почиствания на речни корита в Берковица.

За дейностите са отпуснати средства от Междуведомствената комисия, но те реално не са извършени, въпреки че са платени, разказват местните хора.

Историята:

На 04.12.2019г. е публикувана обществена поръчка с предмет: “Аварийно почистване на речно корито на река Бързия в регулационните граници на с. Бързия, община Берковица”.

Прогнозната стойност е 823 520,45 лв. без ДДС.

Видът на процедурата е “Пряко договаряне”, като Възложителят се е позовал на хипотезата на чл. 182,ам.1, т.1 от ЗОП за неотложно възлагане на поръчката,

поради изключителни обстоятелства и невъзможно спазване на сроковете по чл. 178 ал. 2 и 4 от ЗОП; обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя.

В мотивите на кмета на Община Берковица се сочи, че състоянието на речното корито е предаварийно и има реална опасност от наводнения.

По неясни критерии Възложителят в лицето на Община Берковица е избрал да покани за цитираната обществена поръчка фирмата “Стилинг груп” ЕООД ”  с основна дейност: “превозна дейност и услуги на пътници и товари в страната и чужбина” .

По същото време, отново на 04.12.2019г. , Община Берковица обявява идентична обществена поръчка отново с мотив за неотложност по чл.182, ал.1, т1 от ЗОП с предмет:

СМР по почистване на дерета, канали и речни корита в община Берковица” на стойност 262 256, 19лв. без ДДС.

По първата обявена процедура година по-късно е публикувано Решение №ОП-3-003 от 07-01-21г. за прекратяване с мотиви, че поканеният участник “Стилинг груп” ЕООД не е депозирал оферта за изпълнение на поръчката.

В решението също така се сочи, че до момента на прекратяване на процедурата не е осигурено финансиране от Междуведомствената комисия и подпомагане от Министерски съвет,

поради което отпада необходимостта от провеждането на процедурата и поради невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди.

На 02 януари 2022г. Община Берковица публикува на сайта си и в социалната мрежа “Фейсбук”, че от

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане на Министерски съвет е одобрен допълнителен трансфер на средства по бюджета на Община Берковица за почистване на реките в с. Замфирово и с. Гаганица в размер  на 332 597лв.

В публикацията на община не е отбелязано почистването в гр. Берковица и с. Бързия.

То обаче е отбелязано в договора по втората обществена поръчка “Почистване на дерета, канали и речни корита в община Берковица” на стойност 262 256,19лв. без ДДС.

По нея известният вече изпълнител “Стилинг груп” ЕООД представя оферта и сключва договор с №ОП-3-019 от 15.01.2020г.

По този договор фирмата усвоява цялата сума,

без да бъдат извършени каквито и да било почистващи дейности. Речните корита, предвидени за почистване, наистина са в сериозно предаварийно състояние и не са почиствани от няколко години.

На въпрос по време на общинска сесия  как кметът Димитранка Каменова е избрала точно фирма “Стилинг груп” да почиства речните корита, след като има съвсем различен предмет на дейност,

Каменова отговаря, че фирмата й е препоръчана, а поръчката е изпълнена.

“Идват хора, препоръчват, работят в другите населени места, доказали се фирми. С нея (фирмата) нямахме никакъв проблем, колегите, които отговаряха за обектите,

както и кметовете по населени места (като не говорим за река Берковска, говорим за Гаганица и Замфирово) , излязоха с доклад към нас за това, което е извършено.

В договора обаче ясно пише, че : 

Реално обаче не е извършена никаква дейност на нито едно от местоположенията, записани в този договор, твърдят общински съветници.

Вследствие на това започват скандали и проверки, при което работниците от общинското предприятие “Комунални дейности” спешно започват почистване в района на мост “Балкантурист”, който е една от точките по въпросния договор.

Докато общинските служители вършат работата на фирмата изпълнител, идва проверка от Басейнова дирекция и проверяващите съставят констативен протокол.

Сигнал за скандалното “аварийно почистване” вече е пуснат и до Европейската прокуратура.

Причината да се стигне до там е, че дълго време същият сигнал “отлежава” в българската Специализирана прокуратура.

Последната вероятно е демотивирана, поради предстоящото й евентуално закриване.

Въпреки това жителите на Берковица се надяват на по-бърза реакция от българска страна.