Известие за защита на данните до
потребителите на предлаганите продукти и услуги, достъпни на Уебсайта на Алпико Пъблишинг ЕООД:  www.zovnews.com

Каква е целта на този документ?
За нас защитата на неприкосновеността на личния Ви живот и сигурността на личната Ви информация са основен приоритет.
Това известие описва как събираме и използваме личната Ви информация преди, по време и след приключване на посещение събираме на Уебсайта на Алпико Пъблишинг ЕООД:  www.zovnews.com и как я използваме. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез този Уебсайт и не се отнася за информация, събирана и обработвана от Алпико Пъблишинг ЕООД, на други законови основания. Всички дейности, описани тук, са в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) (ОРЗД). Известието може да Ви даде полезна информация за нашите практики относно личните данни, които събираме от Вас или за Вас на този сайт или чрез нашите приложения, чрез писмена или устна комуникация с нас, когато посещавате търговските обекти на Алпико Пъблишинг ЕООД, Уебсайта www.zovnews.com или от други източници.
Алпико Пъблишинг ЕООД е администратор на лични данни. Това означава, че ние сме отговорни за решенията, които вземаме относно съхранението и употребата на Вашата лична информация. Ние имаме задължение по силата на законодателството по защита на данните да Ви предоставим информацията, съдържаща се в това известие.
С използването на Уeбсайта и въвеждане на лични данни, както и/или с приемането на настоящата Декларация, като, например, в хода на регистрация, Вие се съгласявате със събирането и използването на лични данни, както е описано в настоящата Декларация.
Важно е да прочетете внимателно това известие, за да разберете, как и защо изпо лзваме Вашата лична информация.
I. Принципи за защита на данните
Ние ще спазваме законодателството по защита на данните, съгласно което те сл едва:
1. да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
2. да се събират само за валидни цели, които ние сме обяснили ясно, и да не
се използват по никакъв друг начин, който не е съвместим с тези цели;
3. да бъдат подходящи, свързани с и ненадхвърлящи необходимото за целит е, които сме посочили;
4. да бъдат в точен и актуален вид;
5. да бъдат съхранявани в срок, не по-дълъг от необходимото за целите, кои то сме посочили;
6. да бъдат надлежно защитени.
П. С каква информация разполагаме за Вас?
„Лични данни“ или „лична информация“ означава всяка информация за физическо лице, чрез която това лице е или може да бъде идентифицирано.
Съществуват специални категории по-чувствителни лични данни, които изисква т и по-високо ниво на защита.
Ние ще съберем, съхраняваме и използваме следните категории лични данни за Вас:
• Име, адрес, телефонен номер и имейл адрес;
• Типът на браузъра и операционната система на крайното устройствo;
• Разглеждани страници.
• Пол;
• Информация, получена по електронен път като например информация за потребителско име и парола за достъп, на регистрирани потребители;
• Също така е възможно да обработваме и данни за Вашия IP адрес;
• Информация според спецификата на услугата или Вашата заявка;
• Участие в програма за промоционални оферти;
• История на посещения;
• Платежна информация, като например номер на Вашата платежна карта и друга информация относно нея;
• Информация за удостоверяване и други подробни данни за фактуриране и платежна сметка, свързани с мобилни плащания;
Ш. Как събираме Вашите лични данни?
Ние събираме Вашите лични данни по време на процеса на регистриция на нашия Уебсайт и използване на предоставяните чрез него онлайн услуги. От Вас се изисква да предоставите някои лични данни. Предоставянето на тази информация се осъществява директно от Вас за да обработим Вашата заявка, и за осъществяване на връзка с Вас, провеждане на директен маркетинг и промоции. В случай че по свое собствено желание и преценка, обявите публично свои лични данни, специфични подробности за Вас или друга информация за Вас и Вашите действия на публично достъпните секции от сайта, то трябва да знаете, че спрямо тази информация не се прилага ОРЗД Регламент 2016/679 и съответно Алпико Пъблишинг ЕООД не носи отговорност за нея.
IV. Как ще използваме Вашите лични данни?
Ние ще използваме Вашите лични данни, само когато това е позволено от закон одателството. Най-често ние ще използваме Вашите лични данни на следните основания:
1. за изпълнение на нашия договор с Вас;
2. за спазване на законово задължение;
3. за да установяване на самоличността на клиента;
4. за управление и изпълнение на Вашите заявки;
5. за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните продукти и услуги;
6. осигуряване на техническото обслужване на сайта ни;
7. поддъpжане на p?гиcтpoцията на пeтpебителя;
8. пyблиayвoне нo мнения и коментаpи;
9. p?aлoмиpoне на cтоките и ycлyгите;
10. маркетингови, медийни, админиcтpативни цели;
11. pеклама, за пpоyчване на пазаpа;
12. изготвяне на агрегирана статистическа информация за нашите продажби, услуги, клиенти;
13. установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;
14. оценим и измерим ефективността от рекламите ни, както и да ви предложим рекламно съдържание, което да е адекватно на нуждите Ви;
15. проучваме и анализираме клиентско потребление на основа на анонимна или персонализирана информация за да установим основните тенденции, да си сътрудничим с трети лица, за да разработим нови услуги за Вас – нашите клиенти;
16. когато това е необходимо за нашите легитимни интереси (или тези на трети лица), например, при необходимост от търсене на съдебна защита срещу противоправни действия от Ваша страна.
Ние ще използваме категориите лични данни, изброени по-горе, основно за да изпълним договорните си задължения към Вас и да спазим законовите си задължения. В някои случаи е възможно да използваме личните Ви данни за нашите легитимни интереси или тези на трети лица, но само ако Вашите интереси или основни права нямат преимущество пред тези интереси.
V. Ако не ни предоставите личните данни, които ние изискваме
Непредоставянето на поисканата от Вас лична информация може да ни попречи да изпълним договора си с Вас за предоставяне на продукт или услуга.
Отказът Ви да предоставите необходимата информация за изпълнението на правата и задълженията по договора може да стане причина той да не бъде сключен или за неговото прекратяване.
VI. Необходимо ли ни е Вашето изрично съгласие?
Ние вярваме, че ще получим Вашето изрично, доброволно и информирано съгласие на базата на предоставената Ви тук информация. Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му.
VП. Как осигуряваме сигурността на Вашата информация, когато я пред оставяме на трети лица?
Личните данни на Потребителя, които при сключването на индивидуалния договор стават достояние на Алпико Пъблишинг ЕООД, се съхраняват от последното при спазване изискванията на Регламент 2016/679 и нормите на вътрешното законодателство. Ръководството на Алпико Пъблишинг ЕООД е взело подходящи мерки за сигурност, за да защитят личната Ви информация. Те не могат да използват личните Ви данни за свои собствени цели, а само за целите, които ние сме определили, и в съответствие с нашите вътрешни правила за защита на личните данни.
VШ. Сигурност на данните
Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители и трети лица, за които е налице необходимост да получат тази информация. Те ще обработват лични данни само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност.
IX. Колко дълго ще използваме личните Ви данни?
Ние ще съхраняваме личните Ви данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за да спазим изискванията на счетоводното и данъчнно законодателство.
За да определим подходящия период на съхранение, ние вземаме в предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите, за които ги обработваме или дали бихме могли да постигнем. След прекратяването на договорните Ви отношения с нас, ние ще съхраним информацията Ви в съответствие с нашите политики и законодателни изисквания и ще я унищожим по сигурен начин след като периодът на съхранение, описан в нашите политика и регламентиран в закон изтече.
X. Право на достъп, корекция, изтриване и ограничаване Вашите права във връзка е личните Ви данни:
• Достъп до информация: това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които съхраняваме за Вас, и да проверите дали имаме законово основание за тяхната обработка.
• Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас.
• Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрие м или премахнем Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им. Също така имате правото да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка.
• Възражение срещу обработка: в случаите, които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка.
• Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или причините за тяхното обработване.
• Преносимост на данните: това право е ограничено до случаите, когато данните са ни предоставени от Вас за целите на договор за предоставяне на хотелска услуга и Ви дава възможност да изискате от нас да предоставим съхраняваните в електронна форма Ваши данни на трето лице.
Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете с нас на :
news@zovnews.com
При такова искане от Ваша страна е възможно да ни е необходимо да ни предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това изискване е част от мерките ни за защита на данните и цели да гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи.
Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни, българският регулаторен орган по защита на данните.
XI. Право да оттеглите съгласието си
В случай че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Ваши лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. За да оттеглите Вашето съгласие, моля свържете се с нас на news@zovnews.com
След получаване на Вашето искане, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно.
XII. Длъжностно лице по защита на данните
Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните по всяко време, както следва на адрес: news@zovnews.com или на тел: 0885828656
XIII. Информация, събирана чрез „бисквитки“.
Използване на „бисквитки“ „Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта www.zovnews.com. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване и подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта Алпико Пъблишинг ЕООД не може да Ви идентифицира като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага нормативната уредба за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността му. Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?
• Сесийни „бисквитки“
Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти сте добавили в количката на електронния магазин, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват Алпико Пъблишинг ЕООД www.zovnews.com автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.
• Постоянни “бисквитки”
Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.
• “Бисквитки” на трета страна
На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, Google+ и др. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като Алпико Пъблишинг ЕООД няма контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. Информация за тях и за начина им на управление ще намелите на уебсайтовете на съответните трети страни.
• Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?
Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на www.zovnews.com. Изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него. Изключване или блокиране на „бисквитки“ Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер.
Всички „бисквитки“, които се ползват на този Уебсайт се заличават/изтриват автоматично след определен период от време. Този период варира до 365 дни според предназначението на конкретната „бисквитка“.
ХIV. Промени на това известие
Запазваме си правото да променяме и актуализираме това известие по всяко време. Ще Ви предоставим ново известие всеки път, когато предприемем промени.
Ако имате някакви въпроси относно тази Декларация или за начина, по който Алпико Пъблишинг ЕООД обработва личните Ви данни, можете да се свържете с нас по имейл на: news@zovnews.com или по пощата на адрес: Алпико Пъблишинг ЕООД, гр. Враца 3000
бул.ВТОРИ ЮНИ 66 МЕД.ЦЕНТЪР АЛПИКО, или на тел.: 0885828656
Ще отговорим в рамките на 30 дни или по-скоро, ако е приложимо.