Консорциум с водещ партньор “Главболгарстрой” смени сдружението на “Чирен дрилинг 2022” в процедурата за 13 нови сондажа за разширението на газовото хранилище в Чирен. “Булгартрансгаз” съобщава, че заради отказ на първия класиран в процедурата за изпълнител е определен вторият

Изпълнителят, който бе класиран на първо място  –  “Чирен дрилинг 2022”, е с водещ партньор “Атоменергоремонт” и участник „Айеней билд“. Мотивите за отказа му са “заради обективна невъзможност за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката в срока, определен в проекта на договор”, се казва в съобщението на възложителя.

Предвид стратегическото значение на проекта за подобряване на енергийната сигурност за страната и региона, обезпечаване на непрекъснатостта и сигурността на газовите доставки и повишаване на конкуренцията и ликвидността на пазара на природен газ е взето мотивирано решение за изпълнител да бъде определен вторият класиран участник – консорциум “Екзало дрилинг Чирен”.Участници в него са „Главболгарстрой”, “Главболгарстрой интернешънал”, “Газ проджект девелопмънт”, се мотивира “Булгартрансгаз”.

“Главболгарстрой”, заедно с американски партньори е  изпълнител на наземната част на разширението на газовото хранилище.

Договорът с консорциума на “Главболгарстрой” и американските му партньори “Солар Търбайнс Юръп” и “Ханиуел” беше подписан на 21 януари. По този повод в Чирен дойде и Гюнтер Ферхойген, бивш еврокомисар по предприемачеството и индустрията, който сега оглавява Международния консултативен борд на “Главболгарстрой”.

Строителната компания трябва да построи за 600 дни нова компресорна станция, която да осигури непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ от 10 нови сондажа, както и нова газоизмервателна станция. Оборудването се доставя от американските компании.

Проектът за изпълнение на наземната част предвижда поетапно увеличаване на капацитета на газохранилището с цел постигане на 1 млрд. куб. м газ, в това число повишени налягания в него, както и по-големи средни денонощни дебити за добив и нагнетяване.

Така че първата част от разширението на газовото хранилище е в ход. За втората част – сондажите, предстои да се сключи договор.

Третата част е изграждането на газопровода, който свързва хранилището в газопреносната мрежа на “Булгартрансгаз” в района на село Бутан. На 22 март “Булгартранзгаз” е взел решение и за изпълнител е класиран  консорциумът “Стройгазсистем”. В него са В него са „Главболгарстрой интернешънъл”, “Главболгарстрой”, “Протрейсинг”.

Шест участника подадоха оферти за участие в процедурата, като пет от тях декриптираха офертите си, съобщават от възложителя.

До оценка на офертите и отваряне на ценови предложения са били допуснати консорциумите „Стройгазсистем”, „Чирен КС“ и „Инфра Експерт-Вемак” Определеният изпълнител е предложил икономически най-изгодна оферта по предварително избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно показатели, свързани със срок за изпълнение, предвидената от участниците организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и предложена цена, мотивира се “Булгаргрансгаз”.

Така че след края на процедурите и класиранията “Главболгарстрой” ще строи  с партньорите си в консорциумите цялото разширение на газовото хранилище.