Министерският съвет прие решение за определяне на проекта за изграждане на газопровод, свързващ подземното газохранилище „Чирен“ със
съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ В АД в района на с. Бутан, за обект с национално значение и национален обект.

Инвестиционното предложение е тясно свързано с целите за разширяване капацитета на „Чирен“.

С изграждането на газопровода ще се създаде техническа възможност за добив и нагнетяване на природен газ, съответстващи на повишените капацитети на съоръжението по нов маршрут.

След реализацията на бъдещото трасе ще се повиши сигурността на доставките на природен газ до и от „Чирен“, тъй като той ще се пренася по още един маршрут.

С решението на Министерския съвет проектът ще се ползва с приоритетен статут на национално равнище и ще бъдат постигнати редица облекчения при провеждане на изискваните процедури по реда на Закона за държавната собственост, Закона за устройство на територията, Закона за опазване на земеделските земи и други.