Демократична България алармира Европейската комисия, че под привидното наименование „гражданска конфискация“, в България се установява режим на презумптивна, колективна, безвиновна и обективна наказателна отговорност.

Прилагането на един санкционен и наказателен по своята същност режим на конфискация по гражданскоправен ред, без необходимите гаранции за ефективни правни средства за защита и справедлив процес и при несъответствие на ЗПКОНПИ с основните принципи на правото на ЕС, води до положение, при което на лицата, осъдени за тежки престъпления по наказателен ред, за които е приложим редът на конфискация по чл. 53 НК, са осигурени гаранции за защита на основните им права, докато на лица, които са оправдани или срещу което наказателното производство е прекратено, не се гарантира равностойно равнище на защита.

Освен, че представлява логически абсурдподобно положение  е несъвместимо с принципа на правовата държава, закрепен в чл. 2 ДЕС като основна ценност и елемент, обуславящ принадлежността на една държава към Европейския съюз.

Резюмето на мотивите вижте тук