В Общински съвет – Враца е внесено предложение от съветниците от политическа партия ВМРО Красимир Ангелов и Момчил Янков относно прекратяване правомощията на Марин Цветков като зам.-председател на ОбС-Враца.

С решение № 26 от 19.11.2019 г. на Общински съвет – Враца и съгласно  Правилникa за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация са избрани заместник – председатели на Общински съвет – Враца от всички Групи общински съветници.

От групата на ВМРО е предложен и избран за заместник – председател Марин Цветков, който по това време е член на групата.

На 14.01.2020 г. е взето решение за промяна в състава на групата общински съветници на ВМРО – БНД към Общински съвет – Враца и след направената промяна, Марин Цветков не фигурира в състава на групата. 

Председателят на Общински съвет – Враца е уведомен незабавно за промяната и тя е обявена на редовното заседание на Общински съвет – Враца, проведено на 28.01.2020 г. На същото заседание Марин Цветков изрази своето желание да напусне групата на ВМРО, с които действия от този момент той заема мястото на независим общински съветник.

Смятаме, че като независим общински съветник Марин Цветков няма правно основание да изпълнява функциите на заместник – председател на Общински съвет – Враца, като следва същите да бъдат прекратени.

Целта на това предложение е да покажем, че Общински съвет – Враца стриктно и отговорно спазва нормативната уредба и по – точно Правилникa за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.