ВАС отхвърли жалбата на ВМРО и обяви за законосъобразен избора на общински съветници във Враца.

Това стана ясно във вчерашния ден с решение 3082 от 13.03.2024 г.

Публикуваме без редакция целия документ:

“Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 459, ал. 8 от Изборния кодекс (ИК).

Образувано е по касационна жалба на Местна коалиция “ВМРО-БНД” (НДСВ, БСД-Евролевица, Партия “Консервативна България”, БДФ), представлявана от К. Богданов, срещу решение № 398 от 22.11.2023 г. по адм. д. № 611/2023 г. на Административен съд – Враца, с което е потвърдено решение Решение № 193-МИ/30.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Враца. Твърди се, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Съдът необосновано оставил без уважение искането на касатора за оспорване на съдържанието в протокол на ОИК-Враца и решението за обявяване на избраните общински съветници. Неправилно приел за неоснователно и искането в първоинстанционната жалба за допускане на експертиза, която да извърши повторно преброяване на бюлетините и преференциите в тях. Не било допуснато и излъчване на видеозаснемането на отчитането на изборните резултати в 68 и 103 СИК. Не били кредитирани неоснователно и изслушаните свидетелски показания на допуснатите по делото трима свидетели. Иска се отмяна на съдебното решение, ведно с произтичащите от това правни последици.

Ответникът – Общинска избирателна комисия – Враца, представлявана от председателя и секретаря на ОИК-Враца, с писмен отговор и в съдебно заседание дава становище за неоснователност на касационната жалба и моли същата да бъде оставена без уважение.

Ответникът – ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, чрез адв. И. Иванова, с писмен отговор оспорва касационната жалба като неоснователна и недоказана.

Ответникът – ПП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ не дава становище по касационната жалба.

Ответникът – ПП ГЕРБ не дава становище по касационната жалба.

Ответникът – Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ не дава становище по касационната жалба.

Ответникът – Коалиция “Продължаваме промяната – Демократична България” не дава становище по касационната жалба.

Ответникът – Политическа партия “Български гласъ” не дава становище по касационната жалба.

Ответникът – Партия “ВЪЗРАЖДАНЕ” не дава становище по касационната жалба.

Ответникът – Местна коалиция “БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА” не дава становище по касационната жалба.

Ответниците – А. Тодоров, Б. Банчев, В. Врачовски, В. Янков, В. Георгиев, В. Лакова, Л. Петков, И. Иванов, И. Иванов, К. Кунгалов, К. Богданов, М. Симеонова, М. Михайлов, М. Младенов, Н. Васиев, Н. Николов, М. Ангелов, С. Попов, С. Стаменов, Т. Петров, Х. Найденов и Ц. Дамяновска не дават становище по касационната жалба.

Ответникът – Р. Петков, чрез упълномощения адвокат И. Иванова изразява становище за неоснователност на касационната жалба. Претендира присъждане на направените разноски.

Ответникът – И. Иванова изразява становище за неоснователност на касационната жалба.

Ответниците – М. Симеонова, В. Христов, И. Ралчовски, Д. Пеев, В. Ценова, М. Стойчевски, В. Миленков, М. Калистратов, Н. Дакева, М. Ангелова, Н. Велчовска, Ц. Здравкова, С. Арнаудов и С. Александрова намират жалбата за неоснователна и молят да бъде оставена без уважение. Искат решението на съда да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Представителят на Върховна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба и предлага обжалваното решение да бъде оставено в сила.

Производството първоинстанционния съд е образувано по жалбата на Местна коалиция “ВМРО-БНД” (НДСВ, БСД-Евролевица, Партия “Консервативна България”, БДФ), представлявана от К. Богданов, срещу Решение № 193-МИ/30.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Враца, с което е определена общинската избирателна квота – 583 гласа, разпределени са мандатите и въз основа на това са избрани за общински съветници на община Враца 37 кандидати. С оспореното пред настоящата съдебна инстанция решение жалбата е оставена без уважение.

При съобразяване с разпоредбата на чл. 459, ал. 7 ИК, съдът е извършил проверка на посочените в жалбата твърдения, свързани с допуснати нарушения на изборния процес и при установяване на такива, дали същите водят до нарушаване на вота на избирателите, както и води ли това до възможност и необходимост от обявяване на резултата от избора за недействителен. Съдът приел, че обжалваното решение е издадено от компетентен орган – ОИК Враца, в кръга на дадените му правомощия и в предвидената от закона форма. Административният съд посочил, че Протокол на ОИК от 30.10.2023 г., въз основа на който е взето процесното решение за избраните общински съветници е бил подписан от всички членове, с изричното посочване, че липсват спорове за действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на членовете на комисията по тях. Отразено е още, че са били постъпили 11 жалби и сигнали, по които ОУК Враца е постановила 9 решения, с които същите са оставени без уважение, а 2 бр. са оставени без разглеждане, като липсват данни и твърдения тези решения на ОИК да са обжалвани. В горепосочения протокол е обобщено, че изборите в изборния район са протекли при нормална обстановка. Съдът е констатирал, че в нито един подробно описаните в жалбата 14 протокола на СИК не е било отразено особено мнение по реда начл. 441, ал. 3 ИК, като същите са били подписани от всички членове на съответните секционни комисии. Констатирано е също, че не е, не е постъпила жалба или възражение подробно описани в жалбата. Липсват съставени по реда на чл. 438, ал. 3 ИК протоколи, което дало основание за формулиране на извод, че не са били налице спорове по действителността на отчетените от секционните комисии гласове.

На база липсващите спорове в протоколите на СИК, съдът е приел, че отразеното в тях не може да бъде оборвано с други доказателствени средства. Съобразено е обстоятелството, че евентуално допуснати нарушения при отбелязване на преференции за даден кандидат за общински съветник, не би могло да повлияе на броя на мандатите на съответната партия или коалиция. За неоснователно е прието възражението, свързано с допуснатите поправки в няколко от протоколите на СИК, относно променен брой на гласували хора, брой недействителни бюлетини и брой бюлетини „Не подкрепям никого“, тъй като всички тези поправки са били направени според изискванията на чл.441, ал.2 от ИК.

При така установеното от съда, Решение № 193-МИ/30.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Враца за обявяване на изборните резултати от проведения избор за общински съветници в община Враца е определено като законосъобразно.

Касационната жалба е подадена в срока по чл.459, ал.8 от ИК, от участник в първоинстанционното производство, срещу неблагоприятно за него решение, поради което е процесуално допустима.

По същество е неоснователна по следните съображения:

Възражението на касационния жалбоподател относно неуваженото от съда искане за назначаване на специализирана експертиза за повторно преброяване на бюлетините и преференциите в тях от проведеното гласуване за съответния избор е неоснователно.

Съгласно трайната съдебна практика, при надлежно и своевременно оспорването на протоколите на СИК и ОИК след провеждане на местни избори за общински съветници, е допустимо извършване на “повторно ръчно броене” от самия съд или от вещи лица. За уважаване на такова искане, освен оспорването на изборните книжа, оспорващите лица е следвало да формулират конкретни оплаквания и твърдения относно осъществени тежки нарушения в изборния процес в работата на всяка отделна секционна избирателна комисия. Съгласно решение на Конституционния съд с № 9/26.11.2009 г., по КД № 8/2009 г. и решение № 13/28.11.2013 г. на по КД № 14/2013 г., за да се обяви за недействителен проведеният избор, следва да се установи, че изборният процес е протекъл в нарушение на основополагащите демократични конституционни принципи, относими към избирателното право – общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване – чл. 10 от КРБ и нарушенията трябва да са в такава степен тежки и повсеместни, че да опорочават изцяло изборният процес и общият резултат от изборите. В решенията си Конституционният съд е взел предвид, че с Изборния кодекс са предвидени механизми и гаранции, насочени да осигурят законосъобразното осъществяване на изборния процес в Република България – преброяването на бюлетините от гласуването се извършва единствено и само от секционните избирателни комисии след приключване на изборния ден, осигуряване на възможността за активното участие в съответните СИК и ОИК на представители на различни и конкуриращи се политически партии и коалиции, които да осъществяват допустимия контрол върху работата на ангажираните с изборния процес органи и лица. Повторно преброяване на гласовете би било допустимо само ако от протоколите на секционните избирателни комисии е видно, че съществуват спорове между членовете на СИК за резултатите от гласуването, които са надлежно обективирани с вписването на особени мнения. Регистрираните по съответния ред възражения относно отразените в съответните протоколи резултати, следва да се преценяват съобразно значението им за правилното и законосъобразно отчитане на вота на избирателите.

В конкретния случай, при анализ на констатираните в протоколите поправки, съдът е установил, че те не са относими към възраженията на жалбоподателите. При така определената правна рамка, следва да се сподели извода, че повторно преброяване на гласовете би могло да се допусне ако от протоколите на СИК е видно, че са подписани с особено мнение или че съществуват спорове между членовете на СИК за резултатите от гласуването или ако са налице зачерквания, поправки, изтривания или допълване, но те следва да са от такова естество, че да се създава основателно съмнение във верността на отразените в тях факти и обстоятелства. Съдът е установил, че в представените по делото протоколи тези предпоставки не са налице, като всички са подписани единодушно от членовете, без възражения и забележки, нито с особени мнения, а изборния ден е протекъл в нормална обстановка. По всички подадени жалби е налице произнасяне на ОИК, като липсват данни тези решения на ОИК да са били обжалвани.

Допустимо и нормално е в хода на изборния ден, между членовете на СИК да възникнат спорове и да се проведат обсъждания, свързани с изборния процес, които да доведат до постигане на съгласие относно определени действия на ангажираните с изборното производство лица или на избиратели. Въведеното с ИК изискване за участие в избирателните комисии на широк кръг лица, представители на различни политически сили и организации е насочено към осъществяване на взаимен контрол между тях, а от там и гарантиране спазването на правата и интересите на кандидатите за общински съветници при законосъобразно провеждане на изборния процес. Наличието на съществени разногласия се отразява в протоколите на СИК и води след себе си възможността за проверка на вписаните в тях резултати. Данни за такива обстоятелства, както е установил първоинстанционния съдебен състав липсват. Разпитаните в хода на съдебното дирене свидетели не са изнесли пред съда допълнителна информация, оборваща извода за липса на съществени за производството нарушения на процедурите, разписани в ИК. Неотчитането на преференции не води до промяна в квотите на разпределение на мандатите на отделните партии в общинския съвет, поради което и твърденията в тази насока не са относими към предмета на оспорване.

Данни за релевантни за производството обстоятелства, различни от констатираните от съдебния състав на Административен съд – Враца не се установяват и от настоящия съдебен състав. Протоколите на СИК и този на ОИК са официални документи по смисъла на чл. 179 от ГПК и имат обвързваща материална доказателствена сила относно отразените в тях факти, поради което и при съобразяване със становището на КС на Р България искането на жалбоподателя за назначаване на експертиза за повторно преброяване правилно и обосновано е оставено без уважение.

Законодателят е дал възможност за отстраняване на допуснати при изготвяне на секционните протоколи грешки, като е разписал конкретна и ясна процедура за извършване на такива действия. Съдът е установил, че извършените в протоколите на СИК поправки, касаещи променен брой на гласували хора, брой недействителни бюлетини и брой бюлетини „Не подкрепям никого“ са съобразени изцяло с разпоредбата на чл. 441, ал.2 от ИК, тъй като са подписани от членовете на СИК. Данни за съществено несъответствие във вписаните в протокола от 30.10.2023г. резултати от проверката и изброяването на установените в избирателните кутии на процесните 115 секции за гласуване не са установени както към момента на предаване на книжата в ОИК, така и в хода на съдебното производство.

Следва да се сподели становището на първоинстанционният съдебен състав, че мандатите на общинските съветници не се определят от съответната ОИК. Същите са определени съгласно чл. 453 от ИК, по метода “Хеър-Ниимайер” и съгласно Приложение № 5 към ИК. В настоящия случай ОИК – Враца стриктно е изпълнила задълженията си по чл. 453, ал. 5 от ИК, като е обявила брой на мандатите, разпределението им между партиите, обявила е разпределението на заявените предпочитания за отделните кандидати по кандидатски листи, и е извършила съобразено с установените резултати подреждане и е обявила имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции. Така постановеното решение съдържа всички изискуеми от законодателя атрибути и обстоятелства, съобразени с установените в хода на изборния процес и осъществения до момента съдебен контрол резултати. Следва да се съобрази и обстоятелството, че жалбоподателя не е поискал представяне на извлечение от фирма „Информационно обслужване“, от което да се види една коалиция или партия какъв брой общински съветници получава. Не се твърди наличието на грешка при изчисляване на мандатите, а оспорването се основава единствено на грешки в протоколите на СИК, водещи до грешка и в протокола на ОИК-Враца. Правилно Административен съд – Враца е преценил, че извършените поправки в протоколите на СИК са в съответствие с изискванията на чл. 441, ал. 2 от ИК и съдържат подписите на членовете на СИК. Както вече беше посочено, от съдържанието на визираните протоколи се установява по безспорен начин, че в тях е записано изрично, че изборите са произведени в нормална и спокойна обстановка и нито един от цитираните протоколи не е подписан с особено мнение, не е отразено и наличието на възражения или заявления, представляващи неразделна част от тези протоколи.

С оглед на изложеното, настоящият състав намира обжалваното решение за обосновано и законосъобразно, същото не страда от твърдените в касационната жалба пороци, поради което следва да бъде оставено в сила.

С оглед изхода на производството, претенцията на ответника по жалбата Р. Петров за присъждане на разноски следва да се определи като основателна. Представени са доказателства за направени във връзка с осъществяване на правна защита и съдействие в хода на производството пред настоящата инстанция разноски за адвокатско възнаграждение.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предложение първо от АПК, Върховният административен съд – четвърто отделение

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 398 от 22.11.2023 г. по адм. д. № 611/2023 г. на Административен съд – Враца.

ОСЪЖДА Местна коалиция “ВМРО-БНД” (НДСВ, БСД-Евролевица, Партия “Консервативна България”, БДФ), представлявана от К. Богданов да заплати на Р. Петков сума в размер на 1000 /хиляда/ лева, представляваща направени разноски за адвокатско възнаграждение в касационното производство.

Решението е окончателно.”