На 30.05.2023г. на „зелен телефон“ в инспекцията е постъпил сигнал от дежурен координатор 112 относно намерена сова в безпомощно състояние в гр. Бяла Слатина.

Сигналоподателят е забелязал птицата в тревни площи в градско парково пространство, като по данни на местни жители, покривите на сградите в района на парка се обитават от сови.

Със съдействието на служители в Община Бяла Слатина, совата незабавно е транспортирана до РИОСВ-Враца. При първоначален оглед е установено, че младият екземпляр от вида Горска ушата сова (Asio otus) е с видима травма на долен крайник.

Предвид необходимостта от установяване състоянието и оказване на необходимата ветеринарномедицинска помощ на птицата, експерти от инспекцията предприеха незабавни мерки за изпращането на ранения екземпляр към Спасителен център за диви животни в гр. Стара Загора още в деня на постъпване на сигнала.

Горската ушата сова (Asio otus) е защитен вид, включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.

За защитените видове, включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват всички форми на умишлено улавяне, убиване, преследване, обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване или миграция; унищожаване или вземане на яйца; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри, както и тяхното препариране.

Лице, което е намерило екземпляр в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр, което без умисъл е ранило или убило екземпляр от животински вид от приложение № 3, е длъжно да уведоми за това най-близкия регионален орган на Министерството на околната среда и водите или на Изпълнителната агенция по горите в срок до три дни.