РИОСВ-Враца спечели административно наказателно дело срещу оператора, на чиято площадка се съхраняваше серовъглерод. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

С Решение на Административен съд – Враца е потвърдено наказателно постановление, издадено от директора на РИОСВ-Враца, с което на дружеството е наложена имуществена санкция за неизпълнение на предписание по Закона за опазване на околната среда в размер на 20 000 лв.

Предписанието е за предприемане на действия за обработка и неутрализация на водата от басейните, съхранявали резервоарите със серовъглерод, както и на наличния серовъглерод в цистерните.

Предписанието е изпълнено на по-късен етап и към момента всички опасни химични вещества, съхранявани на площадката, са обезвредени.