Експерти от инспекцията извършиха извънредна проверка във връзка с постъпил сигнал относно намерени костенурки, които са отглеждани в частни домове в гр. Враца и гр. Оряхово.

При проверката е установено, че екземплярите са представители на видовете Шипоопашата и Обикновена блатна костенурка, с различен размер и на различна възраст.

След извършен преглед от ветеринарни специалисти към Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“, е установено, че костенурките са дехидратирани и във влошено общо състояние, поради което незабавно са изпратени за преглед и лечение в спасителния център в гр. Стара Загора.

По информация на сигналоподателя, лицето, което е отглеждало костенурките е починало. Поради тази причина към момента не са предприети административнонаказателни действия от страна на РИОСВ-Враца.

Шипоопашатата и Обикновената блатна костенурки са защитени видове на територията на цялата страна, включени в приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Съгласно разпоредбите на ЗБР, за животинските видове от приложение № 3 се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.