Във връзка с отбелязването на Европейския ден на екологичната мрежа „Натура 2000“, РИОСВ-Враца обявява конкурс в две категории: най-добра рисунка изобразяваща „Природата на Врачански балкан“ – Природен парк по смисъла на Закона за защитените територии /ЗЗТ/ и защитена зона съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ по двете директиви на ЕС: за опазване на местообитанията и на дивата флора и фауна, и за опазване на дивите птици“ или презентация на тема „Биоразнообразието в защитените зони – защо е важно“.

Общи условия за участие в конкурса:
– В конкурса могат да вземат участие възпитаници на училища на територията на област Враца, като възрастовата група за първата категория е от 3-ти до 5-ти клас, а за втората категория съответно от 5-ти до 8-ми клас.
– Няма ограничение по отношение на използваните материали и техника на рисуване.
– Всеки участник/клас или група участници, могат да се включат само с една рисунка и/или презентация, като задължително се посочи информация относно: имена на автора/авторите, учебно заведение и клас, адрес за обратна връзка.
– Материалите следва да се изпратят на електронна поща: irina.marinova@riosv-vr.com или да се представят на гишето в Центъра за административно обслужване на РИОСВ-Враца.
– Най-добрите рисунки ще бъдат използвани при подготовка на информационно-образователни материали на инспекцията.
– Краен срок за предаване/изпращане на творбите и материалите – до 17:30 ч. на 20 май 2024 г.
– Резултатите от конкурса в категориите за най-добра рисунка и презентация ще бъдат обявени в 14:00 ч. на 23 май 2024 г. на официалният сайт на РИОСВ-Враца с адрес: https://riosv.vracakarst.com/
– Авторите на най-добрите творби и презентации ще получат специални награди от РИОСВ-Враца.

Успех на всички участници в конкурса!