С Решение № 195 по Протокол № 15/10.11.2020 г. на Общински съвет Козлодуй е дадено съгласие за поемане на дългосрочен дълг от Община Козлодуй за финансиране на инвестиционни проекти при определени параметри и е възложено на кмета да представлява Общината и да проведе процедура за избор на финансова или кредитна институция по приетия с Решение № 548/12.12.2018 г. на ОбС Козлодуй ред, да подпише договор за заем с избраната институция, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

Цитираното решение на ОбС е оспорено пред Административен съд – Враца от жалбоподателя А.К.А., с иск да бъде отменено поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Жалбата е приета за допустима и е разгледана от съда.

През декември 2021 г. Административен съд – Враца се произнесе, че по отношение на оспореното Решение не са налице твърдените отменителни основания.

Решението е взето от компетентен орган (Общински съвет Козлодуй), при ясно изразена воля (внесено обосновано предложение от кмета на общината към ОбС), при редовно проведена процедура (проведено публично обсъждане) и в съответствие с материалния закон.

Предвид изложеното жалбата на А.К.А. се явява неоснователна и като такава е оставена без уважение.

Административен съд – Враца осъжда жалбоподателя А.К.А. да заплати на Общински съвет Козлодуй направените по делото разноски в размер на 1 320 лв.