Областният управител Стефан Красимиров оспори в съда Решение № 658 на Общинския съвет – Бяла Слатина, прието на заседание на 20.04.2022 г.

С това свое решение Общинският съвет – Бяла Слатина е дал съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг с максимален размер 10 милиона лева и срок за погасяване двеста и четиридесет месеца с цел реализиране на инвестиционен проект в полза на местната общност („Рехабилитация на улици/части от улици в населените места на територията на Община Бяла Слатина“).

След като областният управител със заповед от 12.04.2022 г. върна за ново разглеждане предходно решение № 621 по Протокол № 31 от заседание, проведено на 31.03.2022 г. от Общинския съвет – Бяла Слатина, което беше със същия предмет, на свое заседание на 20.04.2022 г. Общинският съвет в Бяла Слатина прие повторно това решение, без да се съобрази с изложените в заповедта за връщане доводи за незаконосъобразност. Мотивите към решението са формални и не предпоставят даденото съгласие за поемане на общински дълг.

Право на местната общност в община Бяла Слатина е да бъде информирана защо е наложително поемането на такъв дълг и за какво конкретно ще бъдат похарчени тези 10 милиона лева, които после ще бъдат връщани с лихви за сметка на всички жители на общината. Тази информация обаче липсва и в двете оспорени решения.

Решението е административен акт и следва да отговаря на изискванията на чл. 59 от АПК – да съдържа фактическите и правните основания за издаването му. Трябва освен това да са спазени процесуалните правила и императивните разпоредби на закона. В случая тези изисквания продължават да не са изпълнени.

По тази причина областният управител упражнява правомощието си по чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА да оспори решението на общинския съвет пред Административен съд – Враца, като незаконосъобразно.

Пълния текст на заповедта може да прочетете на сайта на Областна администрация – Враца в раздел „Върнати решения на Общински съвет“.