Община Роман връща на Държавен фонд “Земеделие” колосалната за малкото населено място сума от 260 000лв. Причината е некоректно обявяване и провеждане на конкурсна процедура, относно изискването за подбор на фирма изпълнител.

Или казано с други думи:открита  дискриминация в обявената обществена поръчка.

Наложените финансови корекции са от реализиран проект по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Държавен фонд “Земеделие” и Община Роман по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2004-2020 г.

Договорът е сключен на 25 октомври 2017 г. и по него са ремонтирани два пътя, които свързват общинския център със селата Струпец и Стояновци за сумата от 3 821 275 лева.

При реализацията на проекта са реконструирани 11,630 км общински пътища и принадлежащи към тях съоръжения.

Сумата от 260 000 лв.  трябва да бъде погасена с 60 равни месечни вноски.

Припомняме, че бюджетът на община Роман варира между 7 и 8 млн. лв. , а това не е единственото задължение на кметската администрация.