Асоциация по водоснабдяване и канализация /АВиК/ – Враца проведе заседание на общото събрание на Асоциацията. В заседанието взеха участие кметове, зам.-кметове и представители на шест от десетте общини в областта, които представляват 85,55 % от гласовете в Асоциацията: г-н Александър Владимиров – зам.-кмет на Община Враца, г-н Георги Кирков – зам.-кмет на Община Козлодуй, г-н Петьо Дахлев – зам.–кмет на Община Криводол, г-н Иван Аспарухов – кмет на община Мездра, г-жа Венера Георгиева – представител на Община Мизия и г-н Ивайло Иванов – зам.-кмет на Община Оряхово.

За приемане на решенията по двете точки от предварително обявения дневен ред гласуваха 77,98% от присъстващите.

На заседанието бе прието решение за съгласуване на Бизнес плана за развитието на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Враца като ВиК оператор за регулаторен период 2022 – 2026 г. Въз основа на този бизнесплан КЕВР ще определи крайните цени за потребителите за доставка на ВиК услуги, като очакването е те да бъдат с около 1.50 лв на куб.м.  под прага на социална поносимост за област Враца за целия регулаторен период.

На заседанието днес бе приет и отчетът за дейността на АВиК-Враца за 2021 г.

Областният управител уведоми представителите на общините, че ВиК операторът е депозирал в АВиК – Враца проект на договор за възмездно предоставяне на водни количества, който следва да бъде сключен между „ВиК“ ООД – гр. Враца и „ВиК“ ООД – гр. Монтана, с което се поставя началото на съгласувателната процедура по реда на чл. 5, ал. 3 от Наредба №4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. Стефан Красимиров поясни, че договорът ще бъде включен в дневния ред и подложен на гласуване на следващото заседание на Асоциацията.