Видин е областта с най-слаби показатели в сферата на доходите и стандарта на живот. Намалението на заетостта и увеличението на безработица през 2020 г. не са толкова големи, колкото в останалата част на страната, но остават значително по-неблагоприятни. Инвестиционната и бизнес активност са сравнително слаби. Показателите в сферата на инфраструктурата са най-ниските в страната. Видин е областта с най-малък усреднен размер на разглежданите местни данъци през 2021 г., а Грамада е общината с най-ниски данъци не само в област Видин, но и в страната. Самооценките на администрацията за развитието на електронното управление и предоставянето на услуги на „едно гише“ са сред най-ниските в страната и през 2021 г. Прозрачността на местните администрации също се запазва изключително ниска.

Видин остава областта с най-неблагоприятна демографска картина в страната и през 2020 г. Броят на преподавателите в основното и средното образование се повишава и през 2020 г. и за първи път от три години е по-висок от средния за страната. Броят на общопрактикуващите лекари продължава да е сравнително висок, но здравеопазването в областта страда от недостиг на лекари специалисти и на легла. Въпреки слабата и намаляваща натовареност на наказателните съдии в област Видин бързината на правораздаване е ниска. Сравнително ниският дял на населението в градовете обяснява относително ограничения дял на свързаността с обществена канализация. Представянето на област Видин в сферата на културата е добро, сочи анализът на ИПИ.