Само за два работни дни вещите лица Веселин Миланов и Жулиета Господинова, заедно с ЧСИ Иванка Цонкова са успели да опишат и оценят над 700 дка. земя, движимо и недвижимо имущество на територията на “Химко”!

Хронологията на оценката

С молба за образуване на изпълнително дело от 02.10-019г. взискателят в лицето на Инвестбанк АД, е поискал изпълнението да се насочи по реда на ГПК върху всички активи от заложеното търговско предприятие, включително върху изброените в молбата недвижими имоти и всички намиращи се в тях движими вещи.

Взискателят е поискал да бъдат наложени запори, възбрани, да се извърши опис и оценка и да бъде насрочена публична продан на същите.

На 07.10.2-19г. На дружеството длъжник е връчена покана за доброволно изпълнение, с която същото е уведомено за насрочен опис на 23.10.209г. на отделни елементи на търговското му предприятие – недвижими имоти и всички намерени движими вещи в тях, посочени в поканата.

Дотук сроковете са спазени, а таксата за опис – гарантирана. 

След това обаче всичко около предстоящата сделка започва да се движи с извънредно бързи темпове.

Двете вещи лица и ЧСИ Цонкова успяват  да опишат и оценят на 23 млн. лв. имуществото на бившия торов гигант “Химко” само за два дни…

Невиждани кадри от разрушението на “Химко” / ВИДЕО/

На 23.10.2019г. (сряда) и на 24.10.2019г. (петък) ЧСИ Цонкова на основание чл. 465 от ГПК е извършила опис на недвижими имоти и движими вещи, като е съставила протоколи за опис от същите дати. В тези протоколи е отразен срок за представяне на оценка от вещо лице с дата 25.10.2019г. 

Вещите лица Веселин Миланов и Жулиета Господинова са предали в кантората на Цонкова експертната оценка на 25.10.2019г. 

Именно с тази оценка е определена пазарната стойност на материалните активи, собственост на “Метахим импекс” АД.

На 01.11.2019г. е изготвено обявлението за публична продан, с което е обявено, че от 02.11. 2019г. (събота), до 17.00ч. На 02.12.2019г., ще се проведе първа публична продан на посочените в него недвижими имоти и намиращите се в тях трайно прикрепени и технологично, функционално и конструктивно свързани с тях движими вещи, собственост на длъжника. 

Цената е 23 846 446,82 лв.

Така на 03.12.2019г. ЧСИ Иванка Цонкова обявява за купувач на “Химко” взискателят по изпълнителното дело “Инвестбанк” АД. 

Как кредитен милионер получава още няколко милиона от сделката с “Химко”

Три фирми обжалват действията по принудителната продан.

 “Българска инженерингова компания” ЕООД претендира собственост върху 4 броя компресори. 

В искането си Компанията твърди, че видно от представените  към жалбата доказателства, дружеството жалбоподател е придобило собствеността и владението върху описаните вещи през 2017г., а заложният кредитор е вписал пристъпване към изпълнение на 29.08.2019г., тоест две години след отделянето на компресорите от съвкупността на търговското предприятие на длъжника. 

Фирма “Балкан метал 2000” ООД претендира собственост върху 12 компресора.

Придобива ги от продавача “Фертекс-България” ООД- 8 броя и 4 броя от “Българска инженерингова компания”.

Фирмата твърди, че процесните компресори са закупени с договори за продажба на използвано оборудване.

Фирма “Про Уейв“ АД също излага съображение, че заради собственост на 13 компресора изпълнителното действие е незаконосъобразно. 

Жалбите и на трите компании са отхвърлени. 

Бивши служители в “Химко” твърдят, че в завода не е останала и една борма.