Гражданите, които имат просрочия по друг заем или запори на лични сметки в банка, също ще могат да кандидатстват за безлихвените кредити, отпускани от Българската банка за развитие (ББР). Банката публикува подробни разяснения на най-често задаваните въпроси за безлихвените кредити. В случай, че гражданите имат наложен запор за лични задължения, трябва да декларират пред банката, че са запознати и съгласни със средства от кредита да бъдат погасени техни лични задължения по наложения запор.

Въпреки че изрядното кредитно досие не е задължително изискване за кандидатстване, поради  строгите нормативни изисквания към банките, някои от тях могат да вземат предвид кредитната история и платежното поведение на конкретния кандидат преди началото на COVID-19 кризата  и да му предложат друг размер на кредита, по-малък от 4 500 лева, но не по-малък от 1 500 лева, казват още от ББР.

От Банката за развитие също поясняват, че при отказ от една от банките в програмата, клиентът може да опита да получи заема от друга банка-партньор по програмата. Кредит по тази програма обаче може да се получи само от една – единствена банка.

генерал агрохимикали

Задължително изискване е към момента на кандидатстване клиентът да е в неплатен отпуск или да е прекъснал дейност като самоосигуряващо се лице. За кредита могат  да кандидатстват и еднолични търговци и пенсионери. Лицето обаче трябва да е в невъзможност да извършва стопанска дейност като търговец чрез предприятието си поради коронавирус епидемията.

Кои са най-важните условия за кандидатстване?

Най-важните условия за участие в програмата са следните:
  •  да сте в неплатен отпуск
  • да не се възползвате от друга мярка на правителството, свързана с COVID-19
  • да декларирате, че ще се върнете на работа в същата компания

    Не се дължат такси за разглеждането и за отпускането на кредита, за неговото управление и погасяване, включително няма такса за предсрочно погасяване, подчертават от ББР. Независимо от това, всяка търговска банка има различни по размер такси за разкриване и управление на сметки, които не се покриват от програмата.

Всички въпроси и разяснения може да откриете ТУК.