Г-н  Петко Нейков, подписвал без пълномощно протоколи от името на “Камибо” и г-жа Цветинка Нейкова, директор на РИОСВ – Враца, са съпруг и съпруга, твърди източник на “Зов нюз”.

Административният съд във Враца потвърди наложената глоба на бившата директорка на РИОСВ-Враца Цветинка Нейкова в размер от 5 000 лв. за конфликт на интереси.

Припомняме, че глобата бе наложена на Нейкова от Комисията за противодействие на корупцията  и за отнемане на незаконно придобито имущество.

 Решението на комисията е от 19.02.2020 г., решението на АС за потвръждаване на глобата е от 26.08.2020 г.

КПКОНПИ е установило конфликт на интереси по отношение на Цветинка Нейкова, директор на РИОСВ – Враца, и в това й качество лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 23 от ЗПКОНПИ, за това, че е използвала служебното си положение и е оказала влияние, в периода от съставяне на КП №1/11.05.2018 г. до подаването на сигнал с рег № КД-1/11.03.2019 г., върху експерта Георги Караиванов от управляваната от нея РИОСВ – Враца, при осъществяването на контролните му функции във връзка с извършена проверка и констатирани нарушения от страна на  Камибо ЕООД гр. Враца, в частен интерес на свързаното с нея лице – Петко Нейков, в нарушение на чл. 57 от ЗПКОНПИ.

Историята, която РИОСВ – Враца скри от обществеността и заради която бе глобена Цветинка Нейкова

110 тона от опасния химикал серовъглерод, складиран още от соц време, са отлежавали дълги години на територията на нарязания за скрап бивш завод „Химко“.

Химикалът е на фирма Камибо ЕООД, собственост на депутата от ГЕРБ от квотата на Ковачки Станислав Попов.

КАМИБО ООД-ТП „ХИМЕНЕРГО”, ГР. ВРАЦА с оператор „КАМИБО” ЕООД и адрес на управление: ж.к. „Надежда”, бл.155, вх В, ет.3, ап.71, област София, е класифицирана като фирма с висок рисков потенциал.

Тя е създадена през 2004 г. за производство на топлоенергия, ел.енергия, въглероден дисулфид (серовъглерод).

 

Преди инж. Георги Караиванов да започне работа в Инспекцията като младши експерт, фирма “Камибо” е проверявана, но не са установявани нарушения.

Проверките са извършвани от същите експерти, които се подписаха, че не искат да работят с Георги Караиванов.

Преди да стигне до медиите и да направи публично известно, как фирма приближена до Ковачки застрашава живота и здравето на жителите на Враца,

Караиванов разбира, че директорът на Инспекцията Цветинка Нейкова е в съжителство с човек, обвързан с фирма “Камибо”.

Писмата с актовете не стигат до фирмата и Караиванов решава да провери защо.

Следва сигналът до Прокуратурата във Враца, а месеци след това са известени и медиите.

Прокуратурата е информирана и за това, че:

Станислав Попов, депутат

С писмо на РИОСВ-Враца, г-н  Станислав  Попов (който в момента е депутат в Народното събрание) или упълномощено от него лице е поканен на 11.10.2018 г. в РИОСВ-Враца за оформяне на Акт за установяване на административно нарушение.

Писмото с поканата е получено, но г-н Попов или упълномощеното от него лице  не се е явил за оформяне и подписване на акта.

На всички  проверки, извършвани от комисията от страна на фирма КАМИБО ООД-ТП „ХИМЕНЕРГО”, гр. Враца присъства и води проверката само г-н Петко Нейков.

Той е единственият представител от фирмата, с който комисията контактува от 10 години. Назначен е на длъжност “Инженер поддръжка”.

Длъжност, подчинена пряко на управителя на фирмата и посочена в актуализирания Доклад за безопасност. Всички останали служители са подчинени на тях.

Комисията винаги е контактувала само с него и той подписва констативните протоколи като упълномощен представител на оператора в продължение на 10 години.

Тъй като нито г-н  Станислав  Попов, нито г-н  Петко Нейков са се явили да подпишат акта, според закона за административни нарушения и наказания- ЗАНН, са изготвени писма до кмета на съответната община и съответното полицейско поделение (в случая до районния кмет на район Надежда – Столична община и до директора на 02 –РУ-СДВР-София) за съдействие при връчване на акта, като актовете са изпратени от страна на РИОСВ-Враца до тях.

Отговорът от  районния кмет на район Надежда – Столична община е, че поканата не е получена от нарушителя, въпреки неколкократните опити на куриерите да му я връчат.

Отговорът от 02 –РУ-СДВР-София е, че на посочения адрес на управлението на фирма КАМИБО – ж.к. „Надежда”, бл.155, вх В, ет.3, ап.71, област София, община Столична; гр.София 1220, ЕИК: 131157890, търсеното лице не е установено и на този адрес живее семейство от 2011 г.

Експертът иска среща с управителя на фирмата или упълномощено лице. За целта са определени дата и час на срещата, на която никой не се появява.

Във всички констативни протоколи фигурира адрес на управление на фирмата: : ж.к. „Надежда”, бл.155, вх В, ет.3, ап.71, област София, община Столична; гр.София 1220, ЕИК: 131157890, както и в търговския регистър.

Изискано е пълномощното на г-н  Петко Иванов Нейков.

Неговият отговор е, че никога не е имал пълномощно да представлява фирмата пред когото и да е. 

Г-н  Петко Нейков се е подписвал във всички съставени констативни протоколи като упълномощен представител на оператора.

В Министерството на околната среда и водите е подадено уведомление за класификация през 2016 г. на „КАМИБО ООД-ТП „ХИМЕНЕРГО”, ГР. ВРАЦА с оператор,  в което фигурира единствено неговото име, телефонен номер и e-mail от страна на оператора.

В доклада за безопасност отново фигурира само неговото име.

Г-н  Петко Нейков се е подписал на мястото на управителя на фирмата  Станислав Иванов Попов във всички писма от тяхната фирма, както и е поставил мокър печат на същата.

Г-н  Петко Нейков не е уведомил комисията, както и РИОСВ-Враца за промяна на адреса на управлението на фирмата, а е подписвал всички констативни протоколи с този адрес ( който е невалиден –видно от направените справки с 02 –РУ-СДВР-София от 8 години).

Г-н  Петко  Нейков е подал погрешна информация в  Министерството на околната среда и водите, РИОСВ-Враца, РДПБЗН-Враца, Д „ИТ“- Враца, Община Враца за периода 2015 г. – 2018 г., като е подписал официални държавни документи без да е упълномощен за това.

Експертът пише писмо до него за това, че носи наказателна отговорност, защото  е подписвал официални държавни документи като упълномощен представител пък няма пълномощно.

А също и че не е уведомил за смяна на адреса на управление на фирмата.

Писмото обаче бива спряно от г-жа Цветинка Младенова Нейкова – Директор на Регионална инспекция по околна среда и водите във Враца, твърди източникът на “Зов нюз”.

Според него писма-уведомления до  Районна прокуратура и до ДАНС –Враца отново са били спрени от директорката Цветинка Нейкова.

Г-н  Петко Нейков и г-жа Цветинка  Нейкова са съпруг и съпруга.

Цветинка Нейкова, бивш директор на РИОСВ

Експертът  описва в сигнала  си до Прокуратурата, че е заплашен, от директорката,

че ако продължавам да се задълбочавам в случая „КАМИБО“, ще бъда дисциплинарно уволнен.

Единствената цел на всички предписания, назначени експертизи и анализи и съставения акт от Караиванов,  е да се установи качеството на серовъглерода, както и на съоръжението, което го съхранява – дали е годно.

Историята с развитието на изнасянето на 110 тона серовъглерод след тези подробности е известна на всички.

Тук обаче можете да я проследите от началото, заедно с цитирани документи:

Цъка ли екологична бомба в стар склад, в който се съхраняват 110 тона сяровъглерод?  

Пенсионираха набързо директора на РИОСВ – Враца

Цветинка Нейкова може да обжалва решението на Административен съд-Враца на по-висока инстанция в законоустановения срок.