Потенциално опасен ли е за живота и здравето на врачани склад, в който се съхранява произведеният в края на 2003 г. 110 тона серовъглерод?

Експерт по опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества в РИОСВ-Враца се обърна към “Зов нюз”, за да алармира, че в града буквално цъка екологична бомба.

Сигнал за опасността е подаден и в прокуратурата.

На територията на Област Враца има пет предприятия, класифицирани с висок и нисък рисков потенциал (четири с висок рисков потенциал и едно с нисък рисков потенциал). Класифицирани са по реда на Закона за опазване на околната среда –ЗООС. Допълнително съществуват около 35 фирми и предприятия, съхраняващи, използващи и произвеждащи опасни химични вещества.

генерал агрохимикали

Една от фирмите, класифицирани с висок рисков потенциал е КАМИБО ООД-ТП „ХИМЕНЕРГО”, ГР. ВРАЦА с оператор „КАМИБО”ЕООД и адрес на управление: ж.к. „Надежда”, бл.155, вх В, ет.3, ап.71, област София.

Фирма КАМИБО ООД-ТП „ХИМЕНЕРГО”, ГР. ВРАЦА е създадена през 2004 г. за производство на топлоенергия, ел.енергия, въглероден дисулфид (серовъглерод).

Преди тази година, това предприятие е част от торовия завод „ХИМКО – съответно Енергийно производство /пуск 1967г/ и Серовъглеродно производство /пуск 1970г./.

Поради икономическа целесъобразност, предприятието не извършва производствена дейност от 04.12.2003г.

Към настоящия момент на територията на предприятието се съхраняват около 110 тона замърсен с масло серовъглерод, като складът за съхранение е с капацитет от 800 тона, което обстоятелство класифицира Камибо ООД-ТП,,Хименерго”, гр. Враца като предприятие с висок рисков потенциал, т.е много опасно предприятие .

Опасността се обуславя от голямото количество съхраняван сяровъглерод, който сам по себе си е много опасно химично вещество.

 Предприятието се намира в най-югоизточната част на гр.Враца в т.н. Източно промишлена зона на града.

Единственият източник на риск от авария в ,,Камибо‘‘ ООД – ТП ,,ХИМЕНЕРГО‘‘, гр. Враца, е складът за сяровъглерод, в който се съхранява произведеният в края на 2003 г. 110 тона сяровъглерод.  

Използват се два басейна, като в единия (резервоар А 524) се съхранява 100 тона серовъглерод, а в другия (резервоар А 530 )– 10 тона.

При спукване на басейните опасният химикал ще изтече в почвата и ще попадне в подпочвените води.

По информация на фирмата в склада за сяровъглерод, в две от цистерните, се съхраняват около 110т. замърсен с масло сяровъглерод. Газоснабдяване и водоснабдяването са спрени и пломбирани.

На 11.05.2018г. на основание чл.157а от Закона за опазване на околната среда ( Обн.ДВ бр.91/25.09. 2002г.) и чл.22 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях ( Обн ДВ, бр.5/19.01.2016г.) беше извършена проверка по изпълнение на условията в Доклада за безопасност, одобрен с Решение  на Изпълнителна агенция по околна среда- гр. София издаден на  „КАМИБО ООД-ТП „ХИМЕНЕРГО”, ГР. ВРАЦА, с оператор „Камибо”ЕООД- гр.София, управлявано от Станислав Иванов Попов.

Проверката се извърши от комисия назначена със Заповед  на Министъра на околната среда и водите,  относно създаване на комисии за извършване на съвместни проверки на операторите на предприятия и/или съоръжения с висок и нисък рисков потенциал и

Заповед за утвърждаване на годишните планове за извършване на съвместни проверки на операторите на предприятия и/или съоръжения с висок и нисък рисков потенциал.

Членовете на комисията са представители от РДПБЗН-Враца, Инспекция по труда- Враца и Община Враца.

В актуализирания Доклад за безопасност, одобрен с Решение  на Изпълнителна агенция по околна среда – гр. София се упоменава, че се съхранява 110 т. сяровъглерод, а по данни на фирмата сяровъглерода е замърсен с масло.

ОТ НАЧАЛОТО НА СЪХРАНЕНИЕТО МУ НЯМА ПРОДАДЕНИ КОЛИЧЕСТВА ОТ НЕГО КАКТО И НИКАКЪВ ИНТЕРЕС КЪМ НЕГО .

Последният ревизионен акт на Инспекцията за ведомствен и технически надзор към бившето „ХИМКО“-ЕАД- гр. Враца за преглед на резервоарите, съхраняващи сяровъглерод е от 1999г. САМИТЕ РЕЗЕРВОАРИ СА НА БЛИЗО 50  ГОДИНИ И СА КОРОЗИРАЛИ.

В Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) е посочено, че един път годишно се понижава нивото на водата в бетонния басейн, съхраняващ резервоарите за сяровъглерод на 50 см. под горния ръб на цистерната, което на практика не се спазва.

Безопасното съхранение се свежда единствено до поддържане на водно ниво в басейните, където се съхраняват наличните количества серовъглерод.

На територията на “Камибо“ ООД – ТП“Хименерго“ не е изградена и не функционира локална система за оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при евентуална авария,

което не съответства на записаното в т.6 от мотивите от Решението за одобряване на Доклада за безопасност.  

Във връзка с горецитираните констатации относно неспазване на условията в Доклада за безопасност (ДБ) и Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) комисията даде следните задължителни предписания, отразени в констативен протокол-КП

  1. Съгласно чл 157в., ал.1 от Закона за опазване на околната среда- ЗООС (посл. изм. и доп. ДВ,бр. 12 03.02.2017г.) да се извърши пробонабиране и изпитване на взетите проби за чистота и степен на замърсеност на сяровъглерод от резервоарите за съхранението му.

Срок за изпълнение: 30.06.2018г.    Отговорник: Управител на „КАМИБО“ ООД

  1. Да се извърши пробонабиране от водата в басейните за съхранението на резервоарите и изпитване на пробите вода за замърсеност със сяровъглерод, като РИОСВ-Враца бъде уведомена за датата и часа на пробовземане.

Срок на изпълнение: 30.06.2018г.    Отговорник: Управител на „КАМИБО“ ООД 

  1. Химическите анализи да бъдат извършени от акредитирана лаборатория със съответното свидетелство за акредитация и изпитвателните протоколи, надлежно заверени с необходимите подписи и печати да бъдат представени в РИОСВ-Враца.

Срок на изпълнени: 30.06.2018г.     Отговорник: Управител на „КАМИБО“ ООД

  1. Да се извърши експертна оценка от квалифицирани лица ( експерти от БАН, ХТМУ-София или самата акредитирана лаборатория) на база резултатите от изпитвателните протоколи, за пригодността и приложимостта на сяровъглерода, която също да бъде представена в РИОСВ-Враца.

Срок на изпълнение : 30.06.2018г.    Отговорник: Управител на „КАМИБО“ ООД

  1. Да се извърши оглед и оценка на резервоарите за съхранение на сяровъглерода от Инспекцията за държавен и технически надзор- ГД-„ИДТН“, в частност дебелини на стени, заваръчни шевове и степен на корозия, като РИОСВ-Враца бъде уведомена за датата и часа на огледа.

Срок на изпълнение : 30.06.2018г.    Отговорник: Управител на „КАМИБО“ ООД

  1. Да се извърши експертна оценка от квалифицирани лица ( експерти от БАН, ХТМУ-София или ГД-„ИДТН“), на база извършения оглед,  относно прогнозния период за експлоатация на резервоарите за съхранение.

Срок на изпълнение : 30.06.2018г.   Отговорник: Управител на „КАМИБО“ ООД

  1. Протоколите от изпитванията надлежно заверени с подписи и печати, а така също и от експертната оценка да бъдат представени своевременно в РИОСВ-Враца.

Срок на изпълнение : 30.06.2018г.   Отговорник: Управител на „КАМИБО“ ООД

  1. Да се представят в РИОСВ-Враца писмено намеренията на фирма „КАМИБО“ ООД-гр. София относно  по нататъшното съхранение, използване за производствени цели или продажба на наличното количество сяровъглерод. Да се представят има ли продадени количества сяровъглерод и ако има какви са те , за периода от спирането на производството до момента.

Срок на изпълнение : 30.06.2018г.   Отговорник: Управител на „КАМИБО“ ООД

  1. Да се изгради локална система за оповестяване за осигуряване на ранно предупреждение на персонала, компетентните органи  и населението в съответствие с изискванията на чл.35, ал.3, т.5 от Закона за защита при бедствия.

Срок на изпълнение : 30.05.2019г.   Отговорник: Управител на „КАМИБО“ ООД

Предписания от  №1 до №8 са издадени от страна на РИОСВ-Враца (от мен). Срокът на изпълнение е до 30.06.2018г. Фирма КАМИБО ООД-ТП „ХИМЕНЕРГО”, гр. Враца, с оператор „КАМИБО”EООД- гр. София е поискала удължаване на срока за изпълнение на предписанията до 31.08.2018г.  РИОСВ- Враца е удовлетворила искането и срока е удължен до исканата дата. Предписание № 9 е издаден от страна на РДПБЗН- гр. Враца и срокът за изпълнение му е до 30.05.2019г.

На 10.09.2018г. от комисията назначена със Заповед  на Министъра на околната среда и водите бе извършена проверка на фирма КАМИБО ООД-ТП „ХИМЕНЕРГО”, гр. Враца и беше установено следното:

Не е представена в РИОСВ- Враца исканата информация относно изпълнение на предписанията до регламентирания краен срок  до 31.08.2018г., с което не са изпълнени дадените предписания.  Предписания от  № 1 до № 8 не са изпълнени.

Нарушението е констатирано с  констативен протокол  от 10.09.2018г. на РИОСВ – Враца

Във връзка с това е съставен Акт за установяване на административно нарушение,

издаден от Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца срещу „КАМИБО”ЕООД и адрес на управление: ж.к. „Надежда”, бл.155, вх В, ет.3, ап.71, област София, община Столична; гр.София 1220, ЕИК: 131157890, представлявано от Станислав Иванов Попов .

С писмо на РИОСВ_Враца, г-н  Станислав Иванов Попов или упълномощено от него лице е поканен на 11.10.2018г. в РИОСВ-Враца, за оформяне на Акт за установяване на административно нарушение. Писмото с поканата е получено, но г-н Попов или упълномощеното от него лице  не се е явил за оформяне и подписване на акта.

В момента г-н  Станислав Иванов Попов е депутат в Народното събрание. Никога не е идвал във фирмата си във Враца, твърди експертът. 

На всички  проверки, извършвани от комисията от страна на  фирма КАМИБО ООД-ТП „ХИМЕНЕРГО”, гр. Враца присъства и води проверката единствено г-н Петко Иванов Нейков.

Той е единствения представител от фирмата, с който комисията контактува от 10 години. Назначен е на длъжност инженер поддръжка.

Длъжност, подчинена пряко на управителя на фирмата и посочена в актуализирания Доклад за безопасност. Всички останали служители са подчинени на тях. 

Комисията винаги е контактувала само с него и той подписва Констативните протоколи като упълномощен представител на оператора в продължение на 10 години.

Тъй като нито г-н  Станислав Иванов Попов, нито г-н  Петко Иванов Нейков се явиха да подпишат акта, според закона за административни нарушения и наказания- ЗАНН, са изготвени писма до кмета на съответната община и съответното полицейско поделение ( в случая до районния кмет на район Надежда-Столична Община и до директора на 02 –РУ-СДВР-София) за съдействие при връчване на акта, като актовете са изпратени от страна на РИОСВ-Враца до тях.

Отговорът от  районния кмет на район Надежда-Столична Община е, че поканата не е получена от нарушителя, въпреки неколкократните опити на куриерите да му я връчат.

Отговорът от 02 –РУ-СДВР-София е, че на посочения адрес на управлението на фирма КАМИБО – ж.к. „Надежда”, бл.155, вх В, ет.3, ап.71, област София, община Столична; гр.София 1220, ЕИК: 131157890, търсеното лице не е установено и на този адрес живее семейство от 2011г.

Експертът иска среща с Управителя на фирмата или упълномощено лице. За целта са определени дата и час на срещата на която никой не се появява.

 Във всички Констативни протоколи фигурира адрес на управление на фирмата: : ж.к. „Надежда”, бл.155, вх В, ет.3, ап.71, област София, община Столична; гр.София 1220, ЕИК: 131157890, както и във търговския регистър.

Изискано е пълномощното на г-н  Петко Иванов Нейков

Неговият отговор е, че никога не е имал пълномощно да представлява фирмата пред когото и да е. 

Г-н  Петко Иванов Нейков се е подписвал във всички съставени констативни протоколи като упълномощен представител на оператора;

В Министерството на околната среда и водите е подадено уведомление за класификация през 2016 г. на „КАМИБО ООД-ТП „ХИМЕНЕРГО”, ГР. ВРАЦА, с оператор в което фигурира единствено неговото име, телефонен номер и e-mail от страна на оператора.

В доклада за безопасност отново фигурира само неговото име.

 Г-н  Петко Иванов Нейков се е подписал на мястото на управителя на фирмата  Станислав Иванов Попов във всички писма от тяхната фирма, както и е поставил мокър печат на същата.

Г-н  Петко Иванов Нейков не е уведомил комисията както и РИОСВ-Враца за промяна на адреса на управлението на фирмата, а е подписвал всички констативни протоколи с този адрес ( който е невалиден –видно от направените справки с 02 –РУ-СДВР-София от 8 години).

Г-н  Петко Иванов Нейков е подал погрешна информация в  Министерството на околната среда и водите, РИОСВ-Враца, РДПБЗН-Враца, Д „ИТ“- Враца, Община Враца, за периода 2015г-2018г., като е подписал официални държавни документи без да е упълномощен за това.

Експертът пише писмо до него за това, че носи наказателна отговорност за това, че е подписвал официални държавни документи като упълномощен представител пък няма пълномощно и за това.

Че не е уведомил за смяна адреса на управление на фирмата.

Писмото обаче бива спряно отг-жа Цветинка Младенова Нейкова- Директор на Регионална инспекция по околна среда и водите-РИОСВ-Враца, твърди източникът на “Зов нюз”.

Писма-уведомления до  Районна Прокуратура и до ДАНС –Враца отново са били спрени от Директорката, твърди още той.

Г-н  Петко Иванов Нейков и г-жа Цветинка Младенова Нейкова са съпруг и съпруга.

Експертът  описва в сигнала  си до Прокуратурата, че е заплашен, от директорката,” че ако продължавам да се задълбочава в случая „КАМИБО“, ще бъда дисциплинарно уволнен.”

Единствената цел на  всички предписания и назначени експертизи и анализи и съставения акт от Караиванов,  е да се установи качеството на сяровъглерода както и на съоръжението, което го съхранява – дали е годно.

И ако  то  не е годно, тогава да последва премахването му и неутрализирането му.

Ако се стигне до неутрализиране обаче, това би струвало голяма сума пари на собствениците на фирмата.

Пари за сметка на живота и здравето на половин град или за екокатастрофа при авария.

А това е неминуемо рано или късно при толкова остаряло съоръжение без извършен технически преглед, твърди експертът.

Има ли желание за съдействие от компетентните органи?

Фактът, че експертът не е  уведомен за смяна на адреса на седалището на фирмата както от г-н Петко Иванов Нейков, така и от директора на РИОСВ е обезпокояващ.

Мъжът близо 3 месеца търси фирмата за предявяване на акта и подписването му. Това го принуждава да потърси съдействие от страна на район Надежда-Общината и от полицията.

“Боли ме, че всичко това се случва в една правова и демократична държава в 21 век. Живот,  здраве или екокатастрофа за сметка на удобното работно местенце или нечии интереси.”, казва той.

В момента цялото досие е иззето от ДАНС- Враца и Прокуратурата , както и от Министерство на околната среда и водите  и там случая се разследва и разглежда.