На свое редовно заседание, проведено на 18.07.2022 г., Управителният съвет на Фонд „Култура” е разгледал 6 заявления за финансово подпомагане на институции и творци в областта на културата. Одобрени са 5 проекта на обща стойност 9 000 лв

Общински Фонд „Култура“ не е одобрил Проект с Вх.№ 6300-131/12.07.2022 г. на Сдружение „Книгини“, тъй като съгласно чл. 19, ал. 1, т. 9 от Правилника за устройството и дейността, реда и условията за финансово подпомагане проекти в областта на културата в община Враца, същите са получили финансиране от Фонда през календарна 2022 г. година., става ясно от докладната.

Предстои общинският съвет да гласува предложенията за финансиране от фонд “Култура” на сесията, която ще се проведе на 26.07.2022г.