Със своя Заповед областният управител Георги Митов връща за ново обсъждане решение на Общински съвет – Мездра, с което се дава съгласие за изработването на проект за Частично изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на община Мездра за промяна на устройствената зона като „предимно производствена зона“, допускаща реализиране на обекти на техническата инфраструктура „Фотоволтаични електроцентрали“ в ПИ в землището на с. Старо село

Причината за това е, че общинският съвет е излязъл извън пределите на своята компетентност и е иззел правомощия на кмета на общината.

Съгласно чл. 135, ал. 1 от Закона за устройство на територията (чл.135, ал.1) изменения на влезлите в сила устройствени планове могат да се извършват по искане на посочени в чл. 131 заинтересовани лица, като компетентен орган да се произнесе по искането е кметът на общината, който издава заповед за разрешаване или отказ. Разглеждането на искания за изменения на ОУП и вземането на такива решения е извън компетентността на Общинския съвет.

Изземването на кметски правомощия и заобикалянето на закона водят до незаконосъобразност на това решение на Общински съвет – Мездра, поради което областният управител го връща за ново обсъждане.

Общинският съвет е длъжен да се произнесе в 14-дневен срок от получаването на заповедта, като може да отмени, измени или потвърди върнатото решение. В последните два случая областният управител има правомощието да оспори новото решение пред съда.

Пълния текст на заповедта може да прочетете на сайта на Областна администрация – Враца в раздел „Върнати решения на Общински съвет“.