Проектът за атракцион край пещерата „Леденика“ е в гаранция до 04.08.2020 г.

УО на ОПРР ще уведоми бенефициента да предприеме мерки за възстановяване на конструкцията

4 август 2020 г. е периодът на гарантиране на резултата от инвестицията по финансирания от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. договор „Развитие на устойчив туризъм в община Враца. Леденика – туризъм без сезони” с бенефициент община Враца.

Управляващият орган на ОПРР ще осъществи кореспонденция с бенефициента за предприемане на незабавни мерки за възстановяване на разрушената конструкция на изградения по проекта атракционен модул.

Съгласно условията на договора с изпълнителя гаранционният срок на съоръжението е 120 месеца (до 2023 г.) и фирмата е длъжна да отстрани възникналите повреди или да замени некачественото съоръжение с ново, ако същото е негодно за използване по предназначение.

След възстановяване на атракционния модул УО на ОПРР ще извърши проверка на място за установяване реалното състояние на обекта на интервенция и реализираните дейности от страна на изпълнителя и бенефициента по проекта.

В случай че при извършената проверка на място УО на ОПРР установи нарушения или не бъдат предприети съответните действия от страна на бенефициента, може да бъде определена финансова корекция в съответствие с Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ.