Срокът за набиране на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Враца и Районен съд – Враца е удължен до 1 септември т. г. включително, като мандатът на заседателите ще бъде 2024 – 2028 г.

Процедурата за кандидатстване бе открита с решение на Общинския съвет – Враца от 30 май 2023 г.

Кандидатите трябва да са дееспособни български граждани на възраст от 21 до 68 години, да са с настоящ адрес, който попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд – Враца и Районен съд – Враца, да имат завършено най-малко средно образование, да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, да не страдат от психически заболявания, да не са съдебни заседатели в друг съд, да не са общински съветници от съдебния район на Окръжен съд – Враца и Районен съд – Враца, да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели, да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд – Враца и Районен съд – Враца и да не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата към същия съд.

Документите, които те трябва да представят, са:
– заявление;
– подробна автобиография, подписана от кандидата;
– нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
– медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
– данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
– мотивационно писмо;
– писмено съгласие;
– декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 и чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт;
– документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Срокът за подаване на документите е 01.09.23 г. (включително) в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Враца, на адрес гр. Враца, ул. „Стефанаки Савов“ № 6.

Подробности за процедурата може да бъдат открити в официалния сайт на Община Враца, на страницата на Общински съвет – Враца, в „Конкурси към ОС Враца“.