Министерският съвет прие решение за определяне на условията и реда за съхраняването на устройствата за машинно гласуване.

Съгласно правителственото решение, за осигуряване произвеждането на всички видове избори, техническите устройства за машинно гласуване трябва да се съхраняват на подходящо място (складови помещения или подобни), отговарящо на общите условия за добра организация на подготовката, инсталирането, разпределението и транспортирането на машините, както и на специфичните изисквания за съхранението им (температура, площ, осветеност и др.), определени от Централната избирателна комисия.

До осигуряването на подходящи помещения – държавна собственост, предназначени за съхранението на техническите устройства за машинно гласуване, следва да се използват наети от Централната избирателна комисия помещения – частна собственост, отговарящи на съответните изисквания.

Решението на Министерския съвет предвижда още Министерството на вътрешните работи да осъществява външната охрана на помещенията, в които се съхраняват техническите устройства за машинно гласуване. Контролът върху съхранението на техническите устройства за машинно гласуване се упражнява от Централната избирателна комисия. Достъпът до помещенията се допуска само с разрешение на Централната избирателна комисия.

Приемането на решението ще позволи на Централната избирателна комисия да сключи договор за съхранение на устройствата в помещения – частна собственост, до осигуряването на подходящи помещения – държавна собственост.

Необходимите средства за 2021 г. за прилагането на акта ще бъдат предоставени по бюджета на Централната избирателна комисия за настоящата година с отделен акт на Министерския съвет.

Средствата за догодина ще бъдат предвидени по проекта на бюджет на Централната избирателна комисия в хода на бюджетната процедура за 2022 г.