Досегашният изпълнителен директор на Български енергиен холдинг ЕАД  Жаклен Коен подаде молба за освобождаване на заеманата от него длъжност.
Изложените от него мотиви за решението му са лични причини.
Министър Петкова прие депозираната молба за освобождаването му като член на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД.
Предстои издаване на протоколно решение на енергийния министър в качеството му на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на БЕХ ЕАД.