“Български Енергиен Холдинг” ЕАД стартира конкурсна процедура  за избор на  трима членове (представители на държавата) в Съвета на директорите на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД

Ето какво гласи поканата за конкурсната проедура:

На основание чл. 21, ал. 1 и във връзка с §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия (ЗПП),

ОБЯВЯВА

Конкурс за избор на трима членове на Съвета на директорите на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД (представители на държавата), който отговаря на изискванията на чл. 20, ал. 1 от ЗПП.

I. Условия за допустимост на кандидатите:

1. До участие в конкурса за избор на трима членове (представители на държавата) на Съвета на директорите на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД се допуска лице, което:

1.1. е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

1.2. има завършено висше образование;

1.3. има най-малко 5 години професионален опит;

1.4. не е поставено под запрещение;

1.5. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

1.6. не е лишено от правото да заема съответната длъжност;

1.7. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.8. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.9. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

1.10. не заема висша публична длъжност по чл. б, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

1.11. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име, сходни с дейността на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД;
1.12. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, сходни с дейността на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД;

1

1.13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

1.14. отговаря на други изисквания, предвидени в Устава на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД.

За удостоверяване на посочените обстоятелства, кандидатите попълват декларация по образец – Приложение No 2 към Публичната покана.

Проверката за наличие на обстоятелствата по т. 1.1 – 1.9 и т. 1.14 се извършва от Комисията по номиниране при проверката за допустимостта на кандидата.

Проверката за наличие на обстоятелствата по т. 1.10 -1.13. се извършва преди назначаването на избрания кандидат.

II. Критерии за подбор при номиниране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД са:

1. Подходяща образователно-квалификационна степен

Придобито висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” по една от следните професионални области: „Социални, стопански и правни науки” или „Технически науки” или „Хуманитарни науки“ или „Сигурност и отбрана“, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, с професионално направление – икономика, финанси, счетоводство и контрол, право, енергетика, строителство, инженерство и други;

2. Професионален опит,

не по-малко от пет години професионален опит по съответната специалност/специалности от професионално направление по т. 1 или не по-малко от пет години на ръководна позиция или като член на орган за управление или контрол на публично предприятие или търговско дружество

3. Добра репутация, съгласно чл. 34, ал. 5 от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия;

4. Професионални умения и компетенции в областта на стратегическото планиране или в областта на оперативното управление, както и по отношение на други дейности, свързани с ефективното управление на предприятия.

III. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие по образец – Приложение No 1;

2. Декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 1-8, т. 13 от Закона за публичните предприятия – Приложение No 2,

3. Автобиография;

4. Копия от документи за завършено висше образование, придобитата образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

2

5. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);

6. Копия от свидетелства, сертификати, удостоверения, референции и от други документи, с които кандидатът би могъл да докаже, че притежава уменията и компетенциите по т. 4 от раздел II от настоящата покана.

До участие в конкурса се допускат кандидатите, по отношение на които не са налице пречките по чл. 20, ал. 1 от ЗПП, които отговарят на критериите за подбор по т. II.

Документите за кандидатстване се подават в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „За участие в конкурс за избор на трима членове (представители на държавата) на Съвета на директорите на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД. На плика се отбелязват името на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и/или имейл адрес за връзка.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, както и чрез куриерска служба.

Срокът за подаване на документите е 10 (десет) календарни дни от деня следващ датата на публикуване на публичната покана за конкурса на електронната страница на „Български енергиен холдинг” ЕАД (БЕХ ЕАД), в деловодството на БЕХ ЕАД: гр. София, 1000, ул. „Веслец” No 16, всеки работен ден от 9:00ч. до 17:00ч.

Когато документите се подават по пощата/куриерски услуги, същите трябва да са получени в деловодството на БЕХ ЕАД: до крайния срок за подаване на документи.

IV. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

Първи етап: Предварителен подбор на кандидатите по документи (наличие на всички документи по т. III и проверка на съответствието им с обявените в т. I и т. II изисквания). До участие в следващ етап от конкурса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят на обявените изисквания.

В седемдневен срок след изтичането на срока за подаване на документи от кандидатите комисията за номиниране извършва проверка по документи и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати за членове на Съвета на директорите на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД, Всеки кандидат се уведомява за резултата от проверката на посочения от него електронен адрес.

Втори етап: Процедура по оценка, включваща две части:
Писмена – представяне на концепция за развитие на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД.

Комисията за номиниране изпраща покани до допуснатите кандидати за участие в писмената част, като определя краен срок за представяне на разработените от кандидатите концепции.

В определения срок допуснатите до участие във втория етап на конкурса кандидати представят лично или чрез упълномощено лице в деловодството на БЕХ ЕАД: гр. София, 1000, ул. „Веслец” No 16, концепция за развитие на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД. Документите изпратени чрез Български пощи или други изпълнители на куриерски услуги, трябва да са получени в деловодството на БЕХ ЕАД до определения краен срок.

Концепцията се представя в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на кандидата и конкурса за избор на членове, за който кандидатства. В деловодството върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на подаване. Концепцията следва да бъде разработена с точно и ясно формулирани приоритети за управлението на търговското дружество (публичното предприятие), посочване на управленските цели, свързани с предлаганите приоритети, както и конкретните мерки и действия, с реализацията на които ще бъдат постигнати заложените цели. Концепцията следва да бъде разработена с дългосрочна визия за развитие на публичното предприятие и с 5 (пет) годишен хоризонт на управление (в обем до 10 страници), като следва да покаже умението на кандидата точно и ясно да анализира пазарното позициониране на публичното предприятие, да дефинира силните и слабите страни, възможностите и заплахите пред публичното предприятие, да предлага стратегия за бъдещо развитие на публичното предприятие, да структурира средносрочните финансови и нефинансови цели пред публичното предприятие, както и да прогнозира очакваните резултати от дейността на дружеството.

Оценяването на представените от участниците концепции за развитие на публичното предприятие се извършва, съгласно Методика, одобрена от Съвета на директорите на БЕХ ЕАД, представляваща приложение No 3 към настоящата публична покана
{Методика/та).

Писмените материали се оценяват в десетдневен срок след получаването им от Комисията, като Кандидатите, получили минимална оценка на концепцията 4.00 се допускат до интервю. Кандидатите, допуснати до интервю се информират за датата и часа на провеждане на интервюто на посочения от тях електронен адрес.

Устна- интервю/събеседване с кандидатите,
С допуснатите до този етап кандидати се провежда интервю/събеседване, включващо:

  • въпроси по представената концепция, познаване на спецификата и основните характеристики на отрасъла и в частност на публичното предприятие, за което се извършва подбора на кандидати;
  • въпроси по познаване на правомощията, отговорностите и компетенциите на органите на управление на дружеството, както и на нормативната уредба, касаеща дейността на търговското дружество;

представяне на способността на кандидата да дефинира проблеми, да ги анализира и да предлага алтернативни подходи за тяхното разрешаване;

представяне на способността на кандидата да планира, анализира и взима управленски решения, насочени към постигане на стратегическите цели, заложени в представената концепция за развитие на публичното предприятие;

представяне на личните управленски качества на кандидата, свързани с наличие на административни, професионални и делови качества и др.

Оценката от представянето на интервюто се извършва, съгласно Методиката. В десетдневен срок след провеждането на интервютата с всеки един от Кандидатите, Комисията извършва крайно класиране и въз основа на получените резултатите, номинира Кандидати за всяка от позициите за член на орган на управление и контрол, за която се кандидатства.

Резултатите от Процедурата и номинираните Кандидати се предоставят на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД за вземане на решение, за което Кандидатите се уведомяват.