От Регионалната здравна инспекция Враца излязоха с кратък отчет за изследваните проби от питейната вода във Враца.

Публикуваме справката без редакторска намеса:

За периода от 19.05.2020 г. до 21.05.2020 г. са пробонабрани и изследвани общо 13 броя проби от питейната вода в град Враца и 6 броя проби от кв.Бистрец, кв.Кулата и с.Нефела. Пробонабирането е извършено в 13 пункта съгласно мониторинговата програма, обхващащи цялата територия на град Враца и 6 пункта в кв. Бисрец, кв. Кулата и с.Нефела. На тези проби са извършени 205 броя анализи по физико-химични параметри и 76 броя анализи по микробиологични параметри. От изследваните проби няма несъответстващи на изискванията на Наредба № 9/2001г.(ДВ бр.30/16.03.2001г.) изм. и доп. ДВ. бр.6/16.01.2018г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.