Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на град  Враца, ще обсъждат и гласуват общинските съветници на предстоящата сесия на ОбС. Вносител е кметът Калин Каменов.

Причини, които налагат измененията и допълненията в Наредбата

Предложеният проект на Наредба цели да внесе по-голяма яснота и регламентация по въпроси, които създават определени трудности или неразбиране от страна на ангажираните с процеса на погребенията лица. Предложените промени ще внесат яснота в обществените отношения, свързани с начина на стопанисване и управление на гробищните паркове в гр. Враца, дейностите по извършване на погребение в конкретно избрано гробно място и свързаните с това допълнителни ангажименти на наследниците, ще реши проблема с почистването на гробните места и окологробното пространство и ще пресече практиката за откупуване на гробни места без в тях реално да има погребан покойник, което е в противоречие с принципите за извършване на погребална дейност в страната.

Един от най чувствителните за гражданите на гр. Враца проблем – почистването на гробищните паркове в момента е решен по следния начин:  Общинско предприятие (ОП) „Обредни дейности“ има задължението да почиства общите части, а гражданите – да почистват гробните места и окологробните пространства. С  Декларация по образец 1 към наредбата, която задължително се попълва и подава ежегодно,  наследниците на починалите лица, погребани в гробищните паркове на Враца обявяват своето решение, дали ще почистват лично наследствените си гробове или ще заплатят на предприятието за това почистване. Предприятието  предлага еднократно почистване на гробно място с цена от 10лв. и едногодишна поддръжка на мястото с цена от 60 лв. ОП „Обредни дейности“ предприе през последните месеци разяснителна кампания като в гробищните паркове бяха поставени съобщения във връзка със задълженията на гражданите по почистване на гробните места и възможността да възложат тези дейности на предприятието. Ефектът обаче е незадоволителен, като за първите десет месеца на годината в предприятието са платени едва 1728 лв. (при около 14000 бр. гробове).

При анализ на подадените от гражданите декларации по образец № 1 се очертава изводът, че в общия случай гражданите обявяват, че лично ще почистват гробните си места, но това така и не се реализира на практика, или се случва изключително рядко, например около задушница. При деклариране от страна на гражданите, че лично ще почистват и поддържат гробните места, ОП „Обредни дейности“ не предвижда и не отделя средства за почистване на всички места. Получава се така, че нито гражданите почистват и поддържат, нито предприятието има финансовата и персонална възможност и обезпеченост да поддържа и почиства в цялост гробищните паркове на територията на гр. Враца при условията на декларираните от наследниците на погребаните лица обстоятелства.

В днешните реалности много от хората са мобилни –  работят в чужбина или в други градове и нямат време, а други са възрастни и дори при желание не могат да се справят сами. Предложеното въвеждане на годишна такса за поддръжка на гробните места ще спомогне в крайна сметка да бъде постигната целта не само гробните места, но и окологробното пространство и гробищните паркове да са почистени и поддържани целогодишно. 

При изпълнение на това изменение се очаква да се съберат финансови средства за назначаване на достатъчно работници за почистване, за почистваща техника и материали, и охрана на двата големи гробищни парка на гр. Враца. Физическата охрана, която ще осъществява пропускателен режим, ще спомогне и за решаване на нерешени отношения на предприятието с каменоделците и погребалните агенции, които реално ще се дисциплинират и ще бъдат стимулирани да работят съгласно условията на тази наредба. Предвидените промени в наредбата ще освободят гражданите, чиито близки покойници са погребани в гробищните паркове на гр. Враца от често непосилната и със сигурност непривлекателна дейност по почистване и ще им даде възможност за спокойно и достойно посещение на гробното място на своя близък,  където да  почетат своите близки. 

На следващо място, публично достояние е и проблемът с т.нар. придобиване на гробни места. В момента запазването на гробни места е забранено в цялата страна, заради проблема с изключително трудното разширяване на гробищните паркове и задължението на  общините да осигурят гробни места за всички покойници.

Понастоящем и в чл. 14 от Наредбата за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на град  Враца е разписана забрана за предварително запазване на гробни места. Въпреки този текст, обаче, в годините  забраната е пренебрегвана като е допускано да бъдат продавани терени за бъдещи погребения (в момента около 250-300 места). Официално тези ползватели плащат „такса за гробно място ( гробоползване)“  независимо, че това не са гробни места и реално в тях няма погребани покойници. За решаване на проблема с липсата на терени за нови гробни места е необходимо за такива терени да се въведат ясни критерии и срочност на запазването като в случай на нежелание от страна на запазилите ги лица да спазват реда, терените за бъдат върнати на разположение на ОП „Обредни дейности“ и същите да бъдат предоставяни за погребения, каквато е именно и целта на обособяването им в гробищните паркове. 

В предложения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на град  Враца се съдържат текстове, внасящи яснота и регламентация на възможността лице с постоянен адрес на територията на гр. Враца да може да запази гробно място приживе при определени условия и разумен срок до 3 (три) години, който може да бъде продължен,  срещу предплащане на определена от Общински съвет Враца такса. По този начин ще бъде пресечена възможността за нерегламентирано събиране на такси.

Предвижда се и въвеждане на по-стриктна регламентация на правото на гробоползване като се детайлизира срокът на безплатното право на гробоползване единствено за първите 8 (осем) години при първо погребение, което съвпада и с карантинния санитарен период, като при последващо погребение в същото гробно място с право на гробоползване, такса по реда на Закона за местните данъци и такси се дължи. Въпреки, че и към настоящия момент текстът е ясен сам по себе си, предложеното допълнение няма да позволява произволно тълкуване. Такова е допускано назад във времето, като за всеки втори и следващи ново погребани  в  стар гроб не са събирани такси за гробоползване за първите 8 години, т.е. санитарният срок винаги (а не само при първото погребение) е считан за безплатен, гратисен  период. Поради тази причина в предприятието не са събирани дължими такси.

Въвежда се и изискването при погребение в стар семеен гроб да се попълва и подава декларация по образец, че всички правоимащи наследници са уведомени, че в семейното гробно място ще бъде погребан конкретен правоимащ наследник – покойник. Тази промяна ще доведе до това в бъдеще да не сме поставени в ситуация, при която наследници да заявяват, че не им е било известно обстоятелството за извършено последващо погребение в семейния гроб без тяхно знание.

С текстовете на Проекта на Наредбата се предлага и уреждането на случаите на преместване на кости от едно в друго гробно място, въвежда се ясна процедура за отнемане на гробни места, облекчава се процедурата по сключване на договори с лицата, извършващи траурни услуги (погребални агенции) и се редуцират необходимите за тази цел документи.