Във връзка с АДБФП №BG 16M1OP002-5.004-0001 „Модернизиране на градския транспорт в община Враца“ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“  предстои да бъдат извършени дейности по ремонт на контактната мрежа и изграждане на кабелни трасета за зарядни станции.

Към момента в депото има негодни за употреба тролейбуси, които заемат част от пространството.

В Общински съвет – Враца е постъпило Писмо с Вх.№2600-119/13.01.2020 г. от Виктория Начева – Управител на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД относно даване съгласие за бракуване негодни за употреба дълготрайни материални активи (превозни средства), собственост на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД.

Със Заповед №2/07.01.2020 г. управителят на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД е утвърдил комисия, която е извършила оглед и оценка на техническото състояние на следните дълготрайни материални активи и е констатирала тяхната негодност за по-нататъшна употреба:

1. тролейбус ЗИУ с инв. № Т100

2. тролейбус ЗИУ с инв. № Т104

3. тролейбус ЗИУ с инв. № Т114

4. тролейбус Икарус с  инв. № Т116

5. тролейбус Икарус с  инв. № Т117

6. тролейбус ЗИУ с инв. № Т121

Получените средства ще се използват за погасяване на задължения на дружеството към „Кати-Прес” ЕООД.