Изолаторът за бездомни кучета в местността “Джуджански поток” вече е изграден и е собственост на община Враца.

Последната стъпка към пускането му в експлоатация е изграждането на трафопост, който ще захранва обекта с ток. Той обаче трябва да бъде построен  върху терен – собственост на Министерство на земеделието.

За да започнат строителните дейности е необходимо Общината да закупи мястото, както и земята, върху която е построен изолаторът.  

Наемът, който Министерство на земеделието е поискал от общината, е над 9 000 лв. . Той е за използването на имота за периода от 10 февруари 2011 г. до 30 юни тази година.

Историята на общинския изолатор от 2010 г. до днес

С Постановление за възлагане на недвижим имот от 22.03.2010 г. на ЧСИ Георги Борисов, Община Враца придобива собствеността върху сграда с идентификатор 12259.631.37.1 по Кадастралната карта на гр. Враца, със застроена площ 519 кв.м., на един етаж, с предназначение: селскостопанска сграда, находяща се в местност „Джуджански поток“, гр.Враца.

Селскостопанската постройка е била част от имуществото на организациите по § 12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ). Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 1719/14.05.2010 г.  

Гореописаната сграда попада в поземлен имот с идентификатор 12259.631.37 по Кадастрална карта на гр. Враца, с площ 3 863 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За стопански двор. Имотът е собственост на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) – Държавен поземлен фонд. 

През 2011 г., въз основа на Разрешение за строеж № 62 от 30.03.2011 г., издадено от Главния архитект на Община Враца, започва преустройството на сградата в общински изолатор за бездомни кучета.

След два месеца повдигаме темата…

Три месеца по-късно

Три години по-късно …

Ето и хронологията, проследена от “Зов нюз” за ВИП приюта за кучета, който потъна в графа „провалени” за цели 10 години:

Във Враца кучетата са по обгрижвани от пенсионерите

През месец октомври 2019 година изграждането на изолатора за бездомни кучета е завършено,

като за въвеждането на строежа в експлоатация е необходимо Община Враца да  изгради БКТП (трафопост) в чуждия имот, съгласно изходните данни от „ЧЕЗ Разпределение България“.

Според разпоредбата на чл. 148, ал. 4, във връзка с чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията, разрешението за строеж се издава на възложителя на строежа, който може да бъде собственикът на имота или носителят на ограничено право на строеж в чуждия имот, което обосновава необходимостта от придобиване на собствеността върху поземлен имот с идентификатор 12259.631.37, собственост на МЗХГ, който се явява най–целесъобразният вариант с оглед бъдещото ползване на имота за общински изолатор за бездомни кучета.

Предвид горното и съгласно разпоредбата на чл. 27, ал.6 ЗСПЗЗ, лицата, които са придобили собствеността върху сгради и съоръжения от имуществото на организациите по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, могат да придобият застроените и прилежащите площи без провеждане на търг при условия, подробно описани в разпоредбите на чл. 45а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), във връзка с чл. 56а – чл. 56д от ППЗСПЗЗ, въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител, към която се  добавя и сумата за ползването на имота от собственика на сградата, определена по реда на чл. 56д, ал. 5 от ППЗСПЗЗ.

Със заявление изх. № 2400-641/15.04.2020 г. Община Враца е направила предложение на Министъра на земеделието, храните и горите чрез Директора на Областна дирекция „Земеделие – гр. Враца за извършване на покупко – продажба по реда на чл.27, ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на поземления имот от Държавен поземлен фонд, като е изготвена пазарна оценка на имота на стойност 19 700.00 (деветнадесет хиляди и седемстотин) лева без включен ДДС и е определена дължимата сума за ползването на имота в имота в размер на 9 357.50 (девет хиляди триста петдесет и седем и 0.50) лева с включен ДДС, за периода от 10.02.2011 г. до 30.06.2020 г.

Предвид разпоредбите на чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, общината придобива възмездно право на собственост върху имоти след решение на общинския съвет. Въз основа на решението на общинския съвет се сключва договор от кмета на общината.  

          Във връзка с гореизложеното, зам.-кметът на Община Враца Мария Попова ще предложи на Общински съвет – Враца да вземе решение за възмездно придобиване на право на собственост върху недвижимия имот, собственост на МЗХГ, съгласно предложения проект за решение.

Това ще се случи на предстоящото заседание на ОбС-Враца, което ще се проведе следващата седмица.