На 18-и септември 2020 г. (петък) от 11:00 ч., в град Козлодуй ще се състои официалната церемония по откриването на реновирания „Параход Радецки”.

„Параход Радецки” е филиал на Националния исторически музей по силата на ПМС № 83/26.4.2004 г. и има за цел да популяризира делото на поета и революционер Христо Ботев. На кораба е представена музейна експозиция за историята на паметния поход на Ботевата чета от Козлодуйския бряг до връх Околчица и геройската гибел на поета-революционер, което е дълбоко емоционална тема за всеки български гражданин. Пътят към безсмъртието на Христо Ботев и 200-те храбри мъже, тръгнали в неравна битка с тиранина, започва от борда на парахода „Радецки”.

Една от атракциите, които предлага параход „Радецки” на посетителите, е едночасова разходка в пристанище Козлодуй. Плаванията се извършват само в месеците май – октомври. За целта корабът е регистриран като плавателно средство и подлежи на технически надзор, извършван от Дирекция „Речен надзор” – Лом на Изпълнителна Агенция „Морска администрация”. 

Съгласно чл. 15 и 16 от Наредба № 11 за прегледи на корабите и корабопритежателите на всеки пет години се извършва основен преглед и ремонт на конструкцията, механизмите, съоръженията и оборудването на кораба. Прегледът се извършва на доково съоръжение и е предпоставка за  продължаване срока на валидност на корабното свидетелство за извършване на плавания в акваторията на Козлодуй.

В началото на месец юни 2019 г. бе прието Постановление на Министерски съвет № 140/6.06.2019 г., с което се отпуснаха финансови средства в размер 437 000 лева за планов преглед и ремонт на моторен кораб „Радецки”.

След провеждане на открита процедура по Закона за обществените поръчка под № 03618-2019-004 от Регистъра на АОП с предмет „Преглед и ремонт на Параход „Радецки“ на 18.10.2019 г. е сключен договор с избраният изпълните кораборемонтен завод Дунав СРЛ, гр. Браила, Румъния. 

В периода ноември 2019 –  януари 2020 г. са извършени ремонтните дейности по корпуса и надстройките на кораба, рулева система, кингстонови сандъци, котвени вериги и основен ремонт на гребни-двигателни колеса на доковото съоръжение на изпълнителя в пристанището на гр. Браила, Румъния. Ремонтните дейности са приети от Български корабен регистър с Акт № 67301/10.01.2020 за корпус и доково освидетелстване. 

След пристигането на кораба в България на 30-и януари 2020 г., експертите на Националния исторически музей продължиха работата по представянето на кораба пред надзорните органи за продължаване на срока на корабното удостоверение и започнаха работа по обновяването на музейната експозиция на кораба.

От началото на месец юни 2020 г. музей „Параход Радецки” посреща своите посетители с изцяло обновена музейна експозиция, посветена на националния герой Христо Ботев и проследяваща историческите събития от май 1876 г. Освен организацията, подготовката и бойния път на Ботевата чета експозицията цели да разкаже историята на превърналия се в реликва параход „Радецки” и неговата съвременна реплика, построена през 1966 г. в резултат на безпрецедентна кампания за набиране на средства.  

По време на официалната церемония ще бъдат представени резултатите от работата на Националния исторически музей по извършването на прегледа и ремонта на параход „Радецки” и обновената експозиция.