ЧСИ Иванка Цонкова е описала несъществуващо на територията на “Химко” имущество при сделката с “Инвестбанк” АД.

В последните месеци на миналата година, само за два работни дни вещите лица Веселин Миланов и Жулиета Господинова, заедно с ЧСИ Иванка Цонкова описват и оценяват над 700 дка. земя, движимо и недвижимо имущество на територията на “Химко”!

Близо 10 месеца след сделката, резултатите от бързите действия на тримата падат като гнили ябълки.

Още преди финализирането на поредната продажба на “Химко” три фирми обжалват действията по принудителната продан.

Една от тях е “Балкан метал 2000” ООД, която претендира собственост върху компресори.

Фирмата твърди, че процесните компресори са закупени с договори за продажба на използвано оборудване.

В решение № 260 013 от 27.08.2020г. на Врачански окръжен съд е описано, че:

По отношение 4 бр. въздушни и газови компресори предмет на договор за покупко- продажба от жалбоподателя от 12.04.2017 г, от заключението на в.л. се установи,че не се намират в цех “Амонячно производство” в завод “Химко” Враца към 21.07.2020 г. От показанията на св. Н. от гр.Варна се установява, че и към 02.11.2017 г те също не са били там, а на място са били останали само 4 бр. фундаменти и планки с болтове от демонтирани компресори. Тези 4 бр.  газови и въздушни  компресори не биха могли да бъдат и предмет на  договора за залог между “Инвестбанк”АД и “Метахим импекс”АД, защото са били демонтирани и експедирани и не са могли да бъдат включени в описа  на дв. вещи предмет на изп.д.№1671/19 г по описа на ЧСИ Ив.Ц.

Освен това в съдебно заседание пред ВОС сам жалбоподателят – управител на “Балкан метал 2000″ООД – Владимир Т.  е пояснил, че  4 бр. компресори по договора от 12.04.2017 г са закупени с цел утилизация, за скраб и демонтажът е  извършен и затова има 4 празни фундамента в цех “Амонячно производство” на завод “Химко”Враца.

Следователно ЧСИ Ц.  при  описа на дв. вещи предмет на търга не би могла да  опише 4 бр. газови и въздушни  компресори  в цех “Амонячно производство”, които ги  няма и не са били там още през м. ноември 2017 г.

Решението на съда е окончателно и гласи:

“ОТМЕНЯВА действията на ЧСИ Ив.Ц., с рег.№ 899, район на действие ВрОС, по ИД №1671/19 г по неин опис , обективирани в  запор и  обявление  за насрочване публична продан на движими вещи с опис,

за 8 /осем/ бр. въздушни и газови компресори, находящи се в цех “Амонячно производство”на Завод “Химко”Враца /в несъстоятелност/, разположени един до друг, над 12 м високи и над 200 тона всеки, произведени 1968 г от итал. фирма “Нуово Пиньоне”, които  са собственост на “Балкан Метал 2000″ООД гр.Варна с управител инж. В.В.Т. по силата на договор за покупко- продажба от 18.04.2017 г. с “Фертекс България”ООД гр.София.”

Междувременно собственикът на бившия торов гигант  “Инвестбанк” АД разбира, че е притежател и на 15 варела, всеки с вместимост по 290 кг, с токсичния химикал трихлоретилен.

Те също липсват в описа на Частния съдебен изпълнител.

Токсичният химикал е открит при извършена от експерти  на РИОСВ Враца контролна проверка на бившия торов завод „Химко“АД, в един от складовете за съхранение на химични вещества.

В описа липсват и още близо 20 тона химикали, за чието съществуване “Зов нюз” притежава документ:

 

Още през януари тази година “Зов нюз” попита Прокуратурата,

изкарани ли са въпросните опасни химикали от територията на бившия торов гигант и ако да, по законен начин ли е станало това?

“Инвестбанк” VS Ковачки за бившия утаител на “Химко”

И още нещо голямо по размери липсва в описа, направен от ЧСИ Иванка Цонкова.

Това е централният утаител на торовото дружество, в което са събирани отпадъчните промишлени води. То се намира на границите на собствеността на “Инвестбанк” АД и на “Камибо” на Ковачки.

Според фирма “Камибо”, чийто управител е депутатът от ГЕРБ  Станислав Попов от квотата на БДЦ – Бяла Слатина  утаителят не е тяхна собственост.

Въпреки твърденията от “Камибо” не са изпратили изисканата преди време от инж. химик Георги Караиванов схема на имота, с която да удостоверят истинността на своя отговор.

От “Инвестбанк” мълчат относно собствеността.

Съоръжението (чието състояние не е ясно ) представлява опасност, тъй като е пълно с промишлени води и не е изяснено все още какви химични елементи съдържат те.

Присъствали ли са реално на описа на “Химко” вещите лица и ЧСИ, или са използвали стари данни?

Хронологията на оценката

С молба за образуване на изпълнително дело от 02.10-019г. взискателят в лицето на Инвестбанк АД, е поискал изпълнението да се насочи по реда на ГПК върху всички активи от заложеното търговско предприятие, включително върху изброените в молбата недвижими имоти и всички намиращи се в тях движими вещи.

Взискателят е поискал да бъдат наложени запори, възбрани, да се извърши опис и оценка и да бъде насрочена публична продан на същите.

На 07.10.2019г. На дружеството длъжник е връчена покана за доброволно изпълнение, с която същото е уведомено за насрочен опис на 23.10.2019г. на отделни елементи на търговското му предприятие – недвижими имоти и всички намерени движими вещи в тях, посочени в поканата.

Дотук сроковете са спазени, а таксата за опис – гарантирана.

След това обаче всичко около предстоящата сделка започва да се движи с извънредно бързи темпове.

Двете вещи лица и ЧСИ Цонкова успяват  да опишат и оценят на 23 млн. лв. имуществото на бившия торов гигант “Химко” само за два дни…

На 23.10.2019г. (сряда) и на 24.10.2019г. (петък) ЧСИ Цонкова на основание чл. 465 от ГПК е извършила опис на недвижими имоти и движими вещи, като е съставила протоколи за опис от същите дати. В тези протоколи е отразен срок за представяне на оценка от вещо лице с дата 25.10.2019г.

Вещите лица Веселин Миланов и Жулиета Господинова са предали в кантората на Цонкова експертната оценка на 25.10.2019г.

 

Именно с тази оценка е определена пазарната стойност на материалните активи, собственост на “Метахим импекс” АД.

На 01.11.2019г. е изготвено обявлението за публична продан, с което е обявено, че от 02.11. 2019г. (събота), до 17.00ч. На 02.12.2019г., ще се проведе първа публична продан на посочените в него недвижими имоти и намиращите се в тях трайно прикрепени и технологично, функционално и конструктивно свързани с тях движими вещи, собственост на длъжника.

Цената е 23 846 446,82 лв.

Така на 03.12.2019г. ЧСИ Иванка Цонкова обявява за купувач на “Химко” взискателят по изпълнителното дело “Инвестбанк” АД.

Как кредитен милионер получава още няколко милиона от сделката с “Химко”