Започна поетапното поставяне на контейнери за разделно събиране на отпадъците в града.

Съдовете се разполагат около административни сгради, детски, учебни и здравни заведения. В рамките на проекта ще бъдат изградени 10 площадки, като на всяка от тях ще има по три съда с вместимост от 1,5 куб. м. всеки.

Основната цел при внедряването на системата за сметосъбиране е намаляването на възможността за замърсяване, генериране на чиста фракция за повторна употреба и по-голяма ефективност при управлението на отпадъците.