ПОКАНА

за свикване на Общо събрание

на СНЦ „Училищно настоятелство при ПГТР Враца”

от

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „УЧИЛИЩНО НАСТОТЯТЕЛСТВО ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО гр.Враца”

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на Училищно настоятелство при ПГТР гр. Враца на дата 6.01.2023г. от 14:00 часа, което ще се проведе в сградата на ПГТР Враца, ул. „Христо Смирненски” № 3,  при следния дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Училищното настоятелство;
  2. Преизбиране на членовете на Управителния съвет на Училищното настоятелство.

  При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ заседанието ще се проведе същия ден в 15:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в общото събрание – лично или чрез представител.

Писмените материали относно дневния ред на свиканото общо събрание са достъпни на адреса на ПГТР Враца – гр. Враца, ул. „Христо Смирненски” № 3 всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа.

Управителен съвет на Училищно настоятелство при ПГТР Враца