Павлин Петров е допуснал нарушения като директор на ОУ “Васил Левски”, с. Ракево. Това е установила проверката на РУО – Враца, след като Управлението се самосезира по материал на “Зов нюз”.

Как директор на училище събира документи за работа в почивни дни и не знае за това?!

Публикуваме отговора на РУО без редакторска намеса.

“Уведомявам Ви за резултатите от извършена проверка във връзка със самосезиране на РУО – Враца по изнесени факти и обстоятелства в публикация на в-к „Зов нюз“, заведена с вх. No ПД-05-58 ! 09.09.2020 г., относно твърдения за нередности при обявяване и заемане на работни места в ОУ „Васил Левски“ с. Ракево, както и във връзка с подаване от директора на училището на декларация за имущество и интереси.

Проверката е извършена в периода 24-30.09.2020 г. по документи, изискани от изпълняващия към момента длъжността „Директор“ на ОУ „Васил Левски“ с. Ракево и съхранявани в РУО – Враца в хартиен и/или електронен вариант.

За резултатите от проверката е изготвен констативен протокол No КМД-04-182 01.10.2020 г., който се съхранява в РУО – Враца.

При проверката са направени констатации по фактите и обстоятелствата в публикацията, както следва:

  1. Относно обявяване на свободен работни места в ОУ „Васил Левски“ с. Ракево

Считано от 21.09.2020 г., длъжността „Директор“ на ОУ „Васил Левски“ с. Ракево се изпълнява от Маргарита Иванова Александрова, от същата е изискана информация относно визираните в публикацията обяви за работни места за „Психолог“ и „Учител в група за целодневна организация на учебния дең V – VII клас“, подадените документи от кандидати и технологията на извършване на избора на назначените лица.

Част от изнесените в публикацията факти не могат да имат обективно потвърждение или опровержение, тъй като са свързани с намерения и предприети действия от предишния директор, г-н Павлин Петров, без в училището да се съхраняват документи и/или информация относно тях. Г-н Павлин Петров е освободен от длъжността „Директор“ на ОУ „Васил Левски“ с. Ракево, считано от 21.09.2020 г.,

Обявата за свободно работно място за „Психолог“, приложена към публикацията във в-к „Зов нюз“, към момента не е видима в сайта на РУО – Враца, тъй като е обновена на 08.09.2020 г.

Аналогично, обявата за работно място „Учител в група за целодневна организация на учебния ден V – VII клас е обновена на 17.09.2020 г. Не е налице техническа възможност за проверка на съдържанието на първоначалните обяви.

Същите не са представени на хартиен носител в РУО – Враца , с което е допуснато нарушение в изпълнение задълженията на директора по чл.31, ал. 1, т. 14 от Наредба No 15 | 22.01.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Доколкото приложените към публикацията на печатната медия са разпечатани от сайта на РУО – Враца, същите са приети като достоверни.

Посоченият срок за приемане на документи за кандидатстване за заемане на длъжността „Психолог“ – от 28.08.2020 г. до 30.08.2020 г./от петък до неделя/, с място на подаване на документите – в сградата на ОУ „Васил Левски“ с. Ракево е неприемлив, подаването практически е неприложимо и от създалата се ситуация се пораждат основателни съмнения относно намеренията за набиране на действителни кандидати, от които да се избере най-подходящият за заемане на длъжността.

Относно обявата за длъжността „Учител в група за целодневна организация на учебния ден“ (V – VІІ клас) е приложен същият подход. Обявата е публикувана на 04.09.2020 г. /петък/ със срок за приемане на документите от 04.09.2020 г. до 07.09.2020 г. /почивен дең/ и място на подаване на документите в сградата на ОУ „Васил Левски“ с. Ракево.

Това, че са приемани документи и по електронен път, не променя констатациите относно проявената некоректност в изпълнение на задълженията на директора, тъй като в обявите тази възможност не е посочена.

Видно от гореизложеното, при обявяването на свободни работни места за длъжността „Психолог“ и „Учител в група за целодневна организация на учебния ден“ (V – VІІ клас) в периода 04-18.09.2020 г. са допуснати пропуски и неспазване на нормативно определени разпоредби.

Установено е и неспазване на изисквания във връзка с подаване на декларация за имущество и интереси, в съответствие с чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Към периода на извършването на проверката трудовите правоотношения с г-н Павлин Петров са прекратени.

В заключение Ви уверявам, че РУО – Враца полага целенасочени усилия за гарантиране спазването на нормативните разпоредби в образователните институции на територията на областта. Благодарим Ви, че като уважавана медия сте коректив за това и вярвам, че нашето партньорство да продължи и в бъдеще.”