Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2019 г. е 1 519 лв. и нараства с 8.0% спрямо същия период на 2018 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (57.6%), следван от доходите от пенсии (27.9%) и от самостоятелна заетост (6.4%).
Спрямо първото тримесечие на 2018 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1.3 процентни пункта, доходът от пенсии – с 0.9 процентни пункта, а доходът извън работната заплата намалява с 0.7 процентни пункта.
Разходи
Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2019 г. е 1 403 лв. и се увеличава с 11.0% спрямо същото тримесечие на 2018 година.
В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (30.2%), следвани от разходите за жилище (18.2%), данъци и социални осигуровки (14.0%) и транспорт и съобщения (12.1%).
Като абсолютни стойности видовете разходи средно на лице от домакинство за едногодишен период се променят, както следва:
• Разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличават от 384 на 423 лв. (с 10.2%).
• Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 53 на 59 лв. (с 9.9%).
• Разходите за облекло и обувки се увеличават от 35 на 42 лв. (с 19.6%).
• Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 233 на 255 лв. (с 9.4%).
• Разходите за здравеопазване се увеличават от 75 на 84 лв. (с 12.0%).
• Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 150 на 170 лв. (с 13.3%).
• Разходите за свободно време, културен отдих и образование нарастват от 43 на 49 лв. (с 15.0%).
• Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 177 на 196 лв. (с 10.2%).
Потребление
Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2019 г. е без съществена промяна спрямо същото тримесечие на 2018 година.
Увеличение се наблюдава при потреблението на плодове – от 10.5 на 11.1 кг, кисело мляко – от 6.6 на 7.0 кг, месо – от 8.4 на 8.8 кг, яйца – от 35 на 37 броя.
Намалява консумацията на зеленчуци – от 11.2 на 10.9 кг, картофи – от 6.9 на 6.7 кг, прясно мляко -от 4.3 на 4.1 л, хляб и тестени изделия – от 21.2 на 21.0 килограма. Без промяна остава потреблението на захар, съобщава economic.bg .