Новият инвеститор във Враца ще бъде от хранително-вкусовата промишленост и ще произвежда сладкарски изделия. Парите от продажбата на терена, където ще бъде построен новият завод, ще бъдат предназначени за строежа и облагородяването на новия парк в ж.к. „Сениче“. Мястото, на което инвеститорът ще създаде своето производство се намира до вече построените заводи на МД Електроник и Теклас.

Това ще бъде българска компания, която ще започне с един производствен комплекс и на първо време ще бъдат разкрити около 60 работни места, като плановете са да бъде изграден и втори работен комплекс.

По думите на кмета Каменов инвестицията в „Сениче“ ще бъде за самия квартал. За изграждането на парка е обявена и обществена поръчка, съобразена с новите цените на материалите.

Предстои на първото за годината заседание на общинските съветници да бъде определена пазарна цена за недвижим имот – частна общинска собственост, включен  в „Програма  за  управление  и  разпореждане  с  имотите – общинска  собственост през 2023 г.”, за продажба чрез търг.

“На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост (ЗОС) е изготвена Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 г. (Програмата), с която е предвидено да бъдат извършени разпоредителни сделки – продажба на имоти, частна общинска собственост, чрез публичен търг.

Програмата е внесена за разглеждане от Общински съвет – Враца, на заседание, насрочено за 31.01.2023 г.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), разпоредителните сделки с недвижими имоти – частна общинска собственост се извършват по пазарни цени, определени от общинския съвет, въз основа на пазарни оценки, изготвени от независими лицензирани оценители.

Поради заявен инвестиционен интерес към поземлен имот, включен под №5 в т. 1.1 Продажба на недвижими имоти, чрез публичен търг, по т. 1 Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост от раздел ІІІ. Разпореждане с имотите – общинска собственост на Програмата е възложено изготвянето на експертна оценка, относно определяне на пазарната му стойност. Оценката и съответствието ѝ с изискванията на ЗОС и НРПУРОИ са разгледани и приети на заседание на Комисията, назначена по реда на §1 от ДР на НРПУРОИ, проведено на 17.01.2023 г.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Враца да вземе решение за определяне на пазарна цена на гореописания поземлен имот, съгласно предложения  проект на Решение.”, се казва в докладната на кмета на Враца Калин Каменов.