Вече пета година в трите села Кобиляк, Громшин и Бели брег не ползват водата от водопровода и им доставят вода за пиене от водоноски.

След излъчения филм ‘Вода с арсен’ на 02.06.2021 г. в разследващото предаване на Богдана Лазарова “Следите остават” по БНТ-1, в област Монтана населението си спомни за хвоста (минен отпадък, загробван за вечни времена в Хвостохранилища) от Флотационните фабрики в гр. Чипровци със съдържание много над допустимите норми, но 15 000 тона от този хвост бе използван през 2013-2014 г. вместо строителен пясък при европейския проект за Водния цикъл на гр. Монтана.

Предполага се, че миграцията на арсена от хвоста е причина вече пета година в трите села Кобиляк, Громшин и Бели брег да не ползват водата от водопровода и да им доставят вода за пиене от водоноски.

За тази забрана във филма издалият заповедта Директор на РЗИ-Монтана д-р Елена Борисова обяснява значимия риск на арсена за човешкото здраве, а трима учени от БАН оценяват, че арсенът в подземните води на гр. Монтана ще е опасен за стотици години.

Коментарът на екологичния министър Асен Личев е, че наличието на арсен около водопроводните тръби е недопустимо.

Базирайки се на новопоявилите се данни екологът Петър Пенчев изпрати жалба до Прокуратурата за възобновяване на прекратените от нея две досъдебни производства.

 “Тъй като състоянието на почвата не е възстановено и до днес, поради високите подпочвени води под гр. Монтана, чието ниво значимо се повдигна след пускането в експлоатация на яз. Огоста поради недовършената по причина на карстовия терен инжекционна завеса под язовирната стена на 320 метра от общо 1200 м. дължина на стената, арсенът от 15 000-те тона хвост, засипан през 2013 – 2014 г. под почвата в града, НЕМИНУЕМО мигрира в горецитираното подземно водно тяло “BG1G00N1BP0036” и видно от получените от мен “Протоколи за изпитване” по Закона за достъп до обществена информация с  Решение № 94-131-1 от 18.05.2021 г. на Директора на РЗИ-Монтана д-р Елена Борисова, през 2017 г. показателят “арсен” за три села от Област Монтана – Кобиляк, Громшин и Бели брег, трайно се задържа около два пъти над нормата, определена в Наредба № 9/16.03.2001 на МЗ, изм. и доп. ДВ бр. 6 от 16.01. 2018 г., 

то жителите на тези три села имат забрана за пиене на водата от чешмите от 2017 г. до днес и това е причинена върху тях вреда, поради което се налага Компетентният орган – Прокуратурата да установи причината за това новопоявило се замърсяване и предполагаемата връзка с 15-те хиляди тона хвост с отделяне от него на арсен в подпочвените води под гр. Монтана и в такъв случай да потърси отговорност от виновните длъжностни лица съгласно чл. 282, ал. 1 във връзка 352, ал. 1 и 349, ал. 1 от Наказателния кодекс за причинена другиму вреда и от това са настъпили немаловажни вредни последици.

Добавям че тези новоустановени причинени вреди са относими и към Постановлението за прекратяване на наказателното производство от 24.02.2020 г. на Софийска градска прокуратура по преписка № 05414/2015 г., възложена от Апелативна прокуратура-София с Постановление от 17.05. 2015 г. по преписка № 6290/2014 г., образувана по моя жалба след отделянето на материали по пр. № 945/2013 г. по описа на Окръжна прокуратура-Монтана.”, се сочи в част от жалбата на Петър Пенчев.

Пенчев настоява за решение на съда за изваждане на опасния за хората в област Монтана 15 000 тона хвост и привличане към отговорност на виновните длъжностни лица, в това число и Златко Живков-кмет на община Монтана като  бенефициент на 54 милиона лева  от българските и европейските данъкоплатци,

поради предполагаемата причина за нанесената вреда от забрана на водата в три села, както и неминуемото влизане на арсен в чешмите на гр. Монтана при ремонтите от ВиК.