210 нарушения са установени в 59 предприятия в област Видин през месец октомври от Инспекцията по труда, като най-много са тези, допуснати при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда – 86.  По трудовите правоотношения нарушенията са 79 и са разпределени по следния начин: по заплащането на труда – 15 ; по предоставяне на документи по трудови правоотношения – 14 ; по работното време – 7 ; по възникването им – 2. Дадени са 210 задължителни за изпълнение предписания, като целта е отстраняването на допуснатите нарушения и недопускане в бъдеще на нарушения от подобен характер. Общата сума на влезлите в сила 15 наказателни постановления през месец октомври е в размер на 17 300 лв., а средния размер на глобата е 1153 лв. През отчетния период в две от проверените предприятия са установени неизплатени работни заплати в размер на 4918 лева. От началото на годината до момента установената сума на неизплатените работни заплати от страна на Инспекцията по труда в общо 19 предприятия е в размер на 401 780 лв. В резултат на осъществения контрол до момента са изплатени забавени трудови възнаграждения в размер на 270 000 лева.