Д-р Емил Младенов е специалист-ендокринолог във Вътрешно отделение по Ендокринология и Хематология на МБАЛ „Хр. Ботев“ гр. Враца. Работил е като участъков лекар в Първа поликлиника на Окръжна болница. В продължение на десет години е медицински управител на МЦ „Св. Пантелеймон“, гр. Бяла Слатина. От 2013-до момента е Председател на КТ “Подкрепа“ в МБАЛ „Хр. Ботев“ АД. Владее руски и английски. Интересува се от история, политика и спорт.

Ето какво сподели за нашите читатели д-р Младенов: „От години в статистиката на Евростат Северозападен икономически регион е на едно от последните места по икономическо развитие в Европейския съюз.

Това означава, че населението от региона, в който влиза и област Враца е с едни от най-ниските доходи и стандарт на живот, че големи групи хора са социално неактивни изолирани и маргинализирани.

Това означава, че в региона от години се отчитат неблагоприятни демографски и миграционни процеси.

Устойчиво се наблюдават много високи показатели заболеваемост и смъртност от социално значими заболявания, ниска раждаемост, по-ниска средна продължителност на живот и ниска прогнозна средна продължителност на живот на различните генерации в обществото.

Всичко това води до сериозен натиск върху социалната и здравната системи.

От друга страна от 10г. областните и общински болници се намират в порочен кръг и работят в режим на задълбочаваща се финансова нестабилност, намаляващ обем на предлаганите здравни услуги, неадекватност на трудовите възнаграждения и произтичащи от това трудно разрешими кадрови проблеми при конкуренция от частните болници.

В същото време пандемията от Ковид 19 създаде допълнително напрежение в здравната система, засили функционалните дефицити в нея и затрудни контрола и лечението на болните с хронични заболявания.
Резултатът от закриването през 2017г. на отделенията по неонатология урология и инфекциозни заболявания в МБАЛ “Хр.Ботев“ е, че днес жителите на Враца и областта могат да получа спешна неонатологична и урологична помощ само в съседна областна болница. Трудно разрешим е кадровия проблем и в други медицински специалности като хирургия, анестезиология и реанимация, педиатрия, клинична лаборатория, инфекциозни заболявания, вирусология и др.

В платформата на ВМРО е залегнала „Програма за развитие на областните и общински болници“, която предвижда инвестиране на финансов ресурс от 1 милиард лева, за обновяване на сградния фонд и модернизация на материално техническата база. Предвидени са мерки за решаване на кадровите проблеми и адекватното възнаграждение на персонала. При основна заплата от 740лв. на специалистите по здравни грижи, не може да се очаква желаната мотивация за работа.

В програмата на ВМРО важен акцент е привличането на млади кадри и осигуряване на условия за квалификация и професионално израстване в МБАЛ “Хр.Ботев“ – така, както това се случваше с лекарите от моята генерация.

Всички ние много добре знаем, че промените в здравеопазването изискват много големи и целенасочени усилия, а резултатите настъпват бавно. Точно затова ВМРО-БНД е твърдо решена в рамките на следващия мандат на Народното събрание стриктно да изпълнява програмата си за развитие на здравеопазването.
Резюмирайки казаното дотук, ще посоча, че регионът се нуждае от ускорено икономическо развитие, увеличаване на доходите и жизнения стандарт, преодоляване на демографските социалните и здравни процеси.

Болничните лечебни заведения се нуждаят от програма за ускорена финансова стабилизация.Само така би могло да се прекъсне порочния кръг, в който се намират и променят негативните тенденции в системата. В заключение ще кажа, че в 35 годишната си лекарска практика при всички случаи и независимо от обстоятелствата съм се придържал към принцип номер 1 –хуманно отношение към пациентите.

В бъдещите си обществени и професионални ангажименти ще работя както за промени в здравната система, които осигуряват достъпност, своевременност, качество и хуманност на медицинската помощ, така и за адекватно заплащане труда на медицинския персонал.

Аз вярвам, че ние хората в бели престилки ще продължим да работим за здравеопазване с човешко лице.

Да живее България!
България над всичко!“

ВМРО е с номер 1 в бюлетината!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!