Със Заповед на министъра на образованието се определя, че децата от предучилищна възраст в община Козлодуй могат да не посещават детските градини и училищата по желание на родителите за периода от 12.01.2021 г. до 31.01.2021 г.

Освобождаването от учебните занимания е допустимо след писмено уведомление до директора от родителя.

Отсъствията за съответния период ще бъдат приети като отсъствия по уважителни причини.

Заповедта на министъра е издадена въз основа на мотивирано предложение от кмета на общината, изготвено след решение на Общинския кризисен щаб.