Областният управител Надя Донкинска председателства провелото се днес заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие.

Заседанието бе свикано по повод искане на началника на Регионалното управление на образованието Лорета Колева, за да отчете резултатите от реализирания Държавен план-прием 2023/2024 година, да представи предстоящите дейности и предизвикателства, които стоят пред държавния план-прием и допълнителния държавен план-прием за 2024/2025 година, както и определяне на ангажиментите на всички заинтересовани страни при разработването му.

Началникът на РУО – Враца информира членовете на ПКЗ, че планираният ДПП 2023/2024 година е реализиран в добра степен. От планираните 63 броя паралелки са реализирани 61, като от тях 14 профилирани, 47 професионални и 1,5 с дуална форма на обучение. 95 % от седмокласниците са продължили образованието си в област Враца. Броят на започналите работа по придобитата професия бележи леко увеличение (82 ученици спрямо 45 за предходната учебна година), но все още е далеч от оптималното (едва 14,7 %). 173 ученици (31 %) са започнали работа по друга професия. Остава голям и броят на зрелостниците които продължават образованието си във ВУЗ.

По отношение на ДПП за учебната 2024/2025 година се наблюдава крехка тенденция към намаляване на броя на учениците, завършващи VІІ клас – от 1504 през миналата година на 1449 ученици. Запазват се основните принципи на планиране на приема след седми клас, като той ще е съобразен със стратегическите и плановите документи на общините в областта, състоянието на училищната мрежа и тенденциите относно броя на учениците завършващи основно образование по населени места и общини. Същият ще отчете и становищата и заявките на работодателите и работодателските организации, отразяващи потребностите на пазара на труда. Стремежът е да има балансирано съотношение между образователните и професионалните паралелки. Преструктуриране на приема в посока на STEM профили и ИТ професии.