Във връзка с подписването на договор по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за превенция и подпомагане достъпа до услуги на уязвими лица Община Хайредин обявява прием на заявления за включване в процедурата, като самото заявление ще се приема по телефон на номер 09166/22-09 от 08:00 часа до 17:00 часа.

Заявление за ползване на услугата „Разносвач“ подават лицата от следните групи:
• Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
• Хора с увреждания и техните семейства;
• Възрастни в риск – е лице, което е:
– в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
– в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
– самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.
Заявления за кандидатстване за работа по предоставяне на социалната услуга „Разносвач“ могат да подават:
• Лица, които са регистрирани в бюрото по труда, лица в трудоспособна възраст и не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.
Необходими документи за кандидатстване за работата по предоставяне на социалната услуга:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност
3. Автобиография
Документите за кандидатстване се внасят в Деловодството на общинска администрация до 08.05.2020 г.
Приетите заявления и приложените документи към тях ще бъдат разгледани от комисия назначена с Заповед на Кмета на община Хайредин. С одобрените кандидати ще бъдат сключени срочни трудови договори до 31.12.2020 г.
Един „Разносвач“ ще обслужва минимум 5 /пет/ броя потребители от целевата група.
Списък с одобрените кандидати ще бъде изнесен на работното табло в община Хайредин и ще бъде качен на сайта на общината.
Заявление от кандидат – потребителите ще се приемат през целия период на предоставяне на услугата.