Община Мездра напомня на данъчно задължените лица, че съгласно Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра

на 30 април 2021 г. изтича срокът за заплащане с 5% отстъпка при заплащане на цялото задължение на следните местни данъци и такси:

• Данък върху недвижимите имоти;
• Такса битови отпадъци;
• Данък върху превозните средства.

Няма промяна в сроковете за внасяне на местните налози: до 30 юни се прави първата вноска на данък недвижими имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци, а до 31 октомври – втората вноска. След изтичането на всеки от сроковете върху невнесеното задължение се начислява лихва.

Задълженията за местни данъци и такси може да платите по един от следните начини:

• безкасово по банков път Община Мездра се обслужва от Банка „ДСК“ – клон Мездра, IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на вид плащане:
44 21 00 – данък недвижими имоти,
44 23 00 – данък моторни превозни средства,
44 24 00 – такса битови отпадъци.
• на касите на Община Мездра в Център за услуги и информация на гражданите, вкл. чрез ПОС устройство,
• на касите на „Български пощи“,
• в офисите на „Изипей“ (EasyPay),
• в „Обединена българска банка“ (ОББ),
• в Банка „ДСК“,
• в Кметствата по населени места.