Община Козлодуй проведе информационна среща по повод набиране на заявления от граждани за включване на многофамилни жилищни сгради в проект за безъзмездно саниране.
Процедурата е „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони”.
В предпоследния работен ден от изминалата година в заседателната зала бяха дошли домоуправители на жилищни блокове, на които се представиха целите и условията за кандидатстване. Бяха разяснени също сроковете за прием на документи и критериите за допустимост и подбор на сградите, така че да се осигури равен достъп и възможност на всеки заинтересован и допустим собственик да участва.
За включване в настоящото проектно предложение могат да кандидатстват сдружения на собственици на:
– многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г.;
– многофамилни жилищни сгради без ограничение за самостоятелните обекти с жилищно предназначение строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им.
Крайният срок за подаване на проектните предложения  е до 20.01.2020 г.

Експертите на Община Козлодуй са в готовност да съдействат на гражданските обединения за навременното подаване на документи.

Дирекция “Национални програми, международни проекти и обществени поръчки”, тел.: 0973/85-812 
Дирекция “Устройство на територията, строителство и икономически дейности”, тел.: 0973/85-824

Повече подробности на посочения линк: https://www.kozloduy.bg/subsection-295-content.html