Днес, 9 февруари, се проведе онлайн обществено обсъждане на бюджета за 2021 г.

Дневният ред включваше: Представяне на проекта за общински бюджет за 2021 г.; Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.

Кметът на общината Маринела Николова откри срещата с думите:

„Проектът на бюджет 2021 г. е разработен след сравнителен анализ на приходите и разходите, съгласно приоритетите, заложени в Програмата за управление и Плана за интегрирано развитие на общината. В условията на пандемия трябва да реализираме дейностите разумно, да усвояваме природния и човешки потенциал, както и да решаваме проблемите в община Козлодуй. Чрез бюджета на 2021 г. ще работим за по-добри условия на живот, бизнес инвестиции, ще дадем повече възможности за развитие на младите хора, по-добра сигурност и защита на населението. Очакваме и разчитаме на активното участие на гражданите.”

Галина Христова, директор на дирекция „Финансово-стопански дейности”, представи проекта на общинския бюджет за 2021 г. „Проектобюджетът е разработен съгласно нормативната уредба на Република България и Наредба № 17 на Община Козлодуй.

Годишният бюджет е балансиран в общ размер от 29 133 192 лв., в това число делегирани от държавата дейности – 15 409 562 лв., местни дейности – 13 723 630 лв. В частта местни дейности са включени и целевите средства, получени за капиталови разходи през 2020 г.

Едни от насоките, определящи бюджетната политика на Общината през настоящата година, са:

– осигуряване на собствени средства за финансиране на проекти по Оперативни програми и търсене на нови възможности за кандидатстване;
– разчитане на ресурс за покриване на разходите, произлизащи от увеличението на минималната работна заплата в размер на 650 лв.;
– подобряване на пътната инфраструктура;
– повишаване на приходите от разпореждане с общинска собственост;
– осигуряване на условия за равен достъп до образование;
– адаптиране и надграждане на социалните услуги;
– подкрепа на инициативи, дейности и проекти за развитие на спорта, туризма, културата и младежките дейности.

Изпълнението на общинския бюджет ще се случва в изключително трудно прогнозна среда, нови тенденции и рискове.

„Бюджетната устойчивост на общината е първостепенен приоритет и неговото изпълнение предполага координираното участие в бюджетния процес както на общинска администрация и второстепенните разпоредители с бюджет, така и на общински съвет”, заяви в изложението си Галина Христова.

Голяма част от средствата в Капиталовата програма са предвидени за ремонт на улици и общински обекти, рехабилитация на улично осветление, ремонт на детски градини и междублокови пространства.

И тази година в бюджета са заложени 500 000 лв. за цялостно асфалтиране и подмяна на бордюри в град Козлодуй. Подобряването на пътната инфраструктура ще продължава да се извършва поетапно и по райони. За Хърлец, Гложене и Бутан са предвидени по 30 000 лв. за рехабилитация на уличната мрежа, за Крива бара – 10 000 лв.

През 2020 г. правителството отпусна близо 1 200 000 лв. допълнителни средства за община Козлодуй за реконструкция и благоустрояване на ул. „Симеон Русков” в гр. Козлодуй. През настоящата година ще продължат и ремонтите по ул. „Ломска” и ул. „Хан Аспарух”.

Предстои стартиране на ремонтни дейности на парковото пространство, разположено източно от НЧХП „Христо Ботев – 1879”, гр. Козлодуй, и площадното пространство на село Гложене. Проектът се финансира от Държавен фонд „Земеделие”.

250 000 лв. са заделени за облагородяване и изграждане на детски и спортни площадки в жилищните квартали и населените места.

Тази година предстои изграждане на нов физкултурен салон в СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй, по Национална програма на Министерството на образованието и науката „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.”.

Проектът е на стойност 1 050 600 лв. и включва изграждане на помещения – зали, кабинети и игрални полета, чрез които ще се осигури ефективно провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт на 820 ученици.

През месец май 2021 г. предстои откриване на възстановената сграда на Народно читалище „Яким Деспотов – 1899”, с. Гложене. Проектът се финансира с целеви средства от правителството в размер на 1 192 800 лв. с ДДС.

С най-висок относителен дял от общия обем на общинския бюджет е образованието – 40%. За социални дейности са заложени над 2 600 000 лв., а за здравеопазване – близо 750 000 лв.

В общинска администрация са постъпили по имейл въпроси от граждани относно бюджета, на които ще бъде отговорено в писмен вид.