В периода 28.06. – 09.07.2021 г. контролните органи на Инспекцията по труда осъществиха масови проверки в строителството в София.

Извършени бяха 300 бр. проверки на фирми, ангажирани със строително-монтажните работи на 191 бр. обекти.

По време на кампанията екипите на двете столични дирекции „Инспекция по труда“ бяха подсилени с командировани инспектори от други области.

Според данните 380 работници са установени да работят без да използват осигурените им от работодателите лични предпазни средства за работа на височина – обезопасителни колани и каски. Това са над ¼ от всички заварени на проверените обекти 1788 работещи.

Констатирани са и 307 бр. нарушения, свързани с необезопасени конструктивни елементи и съоръжения на строителните обекти – стълбищни рамене и плочи (112 бр.), конструктивни и технологични отвори (79 бр.), контури на етажни плочи (78 бр.), скелета (38 бр.).

Този вид нарушения увеличават риска от падане от височина, който е най-честата причина за тежки трудови инциденти в строителството, водещи до фатален изход.

Инспекцията по труда напомня на работодателите, че законодателят е вменил на тях цялата отговорност не само за осигуряването на здраве и безопасност при работа, но и за осигуряване на ефективен контрол, който да гарантира спазването на правилата за безопасност от страна на работниците.

При проверките в столицата за две седмици са установени над 50 случая на работещи без трудов договор.

В рамките на кампанията са съставени 98 бр. актове за установяване на административно нарушение.

Приложени са и 61 бр. актове за спиране на обекти, етажни нива и работно оборудване, които пряко са застрашавали живота и здравето на работещите.

Предвид факта, че строителството е идентифицирано като един от най-рисковите сектори както по отношение на безопасността и здравето при работа, така и за прилагане на различните форми на недеклариран труд, включително и работата без трудов договор, той традиционно е сред акцентите в контролната дейност на Инспекцията.

За полугодието на 2021 г. на строителни обекти са извършени 3151 бр. проверки от общо 20 634 бр., което е повече от 15% от всички проверки.

Установените нарушения са 15 339 бр. От тях 10 334 бр. или 2/3 всички констатирани в сектора, са свързани с безопасността и здравето при работа.

Нарушенията, свързани с изпълнението на трудовите правоотношения в строителството са 4962 бр.

Случаите на работа без трудов договор са 405 бр. от 1367 бр. общо или почти 30% от всички.
Инспекцията по труда използва повода да напомни на работниците, че липсата на трудов договор, както и съгласието да бъдат осигурявани на непълно работно време или върху по-нисък осигурителен доход от реално получавания, ограничава правата им на социална закрила.

Работещите без трудов договор при трудов инцидент не могат да се възползват от задължителната в сектора застраховка „Трудова злополука“, както и да претендират за неизплатени възнаграждения.

На разположение на работодателите в строителството са и разработени онлайн инструменти за интерактивна оценка на риска, които могат да бъдат използвани също за обучения и инструктажи. Функционалностите на инструментите могат да им бъдат демонстрирани от назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ помощник-инспектори.

Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На сайта са публикувани още полезни материали за работодатели и работещи в сектора, като:

Въпросник за самооценка в сектор „Строителство“: https://www.gli.government.bg/bg/node/4437

Най-честите причини за инциденти на строителни обекти: https://www.gli.government.bg/bg/node/4786

Добри международни практики за борба с КОВИД-19 в различни браншове: https://www.gli.government.bg/bg/node/4847

ИА ГИТ: Работници продължават да губят живота си при предотвратими инциденти: https://www.gli.government.bg/bg/node/4647