За поредна година отбелязваме 1 Декември, Световният ден за борба със СПИН, който е начало на целогодишна кампания с акцент превенцията, образованието, информираността на хората относно ХИВ -инфекцията, както и ден за съпричасност към засегнатите от болестта. Мотото на кампанията за 2017 година е „My health, my right” – “Моето здраве е мое право“!

Кампанията цели да бъде предоставена информация за правото на здраве и здравеопазване на всички хора по света. Постигане на целите за устойчиво развитие на ООН, една от които е край на епидемията от СПИН, зависи до голяма степен от гарантирането на правото на здраве.

Дефинирано от СЗО утвърждаване на здраве е: /Отавска харта, 1986 год./

Процес, с възможност за контрол върху собственото здраве и неговото подобряване. За да се достигне състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие индивидът трябва да определя и реализира своите стремежи да задоволява потребностите си и променя или се справя с околната среда. Здравето е ресурс за всекидневен живот, а не цел на живота. Утвърждаването на здраве е не само отговорност на здравния сектор, то е нещо повече от здравословен начин на живот – насочено към психично и социално благополучие.

Правото на здраве е повече от достъп до качествени здравни услуги и лекарства; то включва редица условия:

  • Отношение към всеки с уважение и зачитане на достойството, без дискриминация;
  • Всеки да взема решение за собственото си здраве;
  • Равенство между половете;
  • Здравно образование;
  • Здравословни условия на труд;
  • Чиста околна среда;
  • За да се гарантира това право, е необходима здравна система, базирана на правата на човека, която включва четери основни елемента:

Достъп: здравните грижи трябва да бъдат достъпни за всички;

Наличност: трябва да има адекватна здравна инфраструктура и персонал;

Приемливост: здравните услуги трябва да бъдат предоставени по подходящ начин, с уважение към личностните и културни особености на пациента, без дискриминация и със зачитане на достойството;

Качество: здравните грижи да са с добро качество и адекватни към нуждите на пациента;